Interní audit

View this page in: English
Ikona - interní audit

Cesta k účinnějšímu kontrolnímu prostředí, řízení rizik a efektivnější správě organizace

V interním auditu neexistuje jeden přístup, který by vyhovoval všem. Měl by být vždy upraven na míru dané organizace. Této filozofii přizpůsobujeme naši PwC metodologii i portfolio služeb, které poskytujeme.

S čím vám pomůžeme?

Outsourcing / Co-sourcing / Stáž

Je pouze na vás, zda se rozhodnete našich služeb využít jednorázově nebo si budete přát navázat dlouhodobější spolupráci. Tu můžeme realizovat ve formě plného outsourcingu, kdy převezmeme zodpovědnost za celou oblast interního auditu ve vaší společnosti, nebo co-sourcingu, kdy bude činnost auditu zajišťována ve spolupráci s vámi. Zároveň jsme připraveni vám poskytnout některého z našich odborníků jako krátkodobou či dlouhodobou výpomoc v rámci tzv. pracovní stáže.

Prověrka souladu s legislativou

Cílem prověrky je posouzení souladu činností a procesů s požadavky externí i interní regulace, standardy či tzv. dobrou praxí. Posoudíme i rozsah a komplexnost vaší metodické základny, ohodnotíme její adekvátnost a porovnáme ji s dobrou praxí trhu. Výstupem auditu je zpráva shrnující zjištěné nesoulady mezi praxí a regulatorikou spolu s návrhy, jak tyto nesoulady zlepšit či systematicky odstranit.

IT audit

Cílem je zajistit odpovídající míru zabezpečení dat, informačních systémů a celé IT infrastruktury s ohledem na vnitřní či vnější rizika a zároveň efektivně řídit náklady na software, hardware a jeho údržbu.

IT audit je zaměřen na prověření:

  • Funkčnosti automatizovaných kontrol či reportingu
  • Kontrolního prostředí v oblasti bezpečnosti informačních systémů
  • Správy a integrity dat
  • Nastavení procesu řízení změn a vývoje informačních systémů

Nezávislé ověření fungování interního auditu

Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu (standardy) vyžadují hodnocení jeho funkce alespoň jednou za pět let. Cílem je zhodnocení efektivnosti interního auditu a používaných nástrojů a posouzení, zda jsou jeho činnosti v souladu se standardy, zhodnocení efektivnosti práce interního auditu a používaných nástrojů a technik, identifikace silných a slabých stránek a doporučení ke zlepšení výkonu a kvality interního auditu.

Nastavení funkce interního auditu

Pomůžeme vám vytvořit a nastavit funkční model interního auditu, který bude vaší společnosti přinášet přidanou hodnotu a pomůže jí v dosahování jejích dlouhodobých cílů. Naše postupy jsou založené na ověřené metodologii a individuálním přístupu.

Monitoring nápravných opatření

Formulace doporučení je pouze prvním krokem na cestě k dosažení cílů organizace. Klíčové je, aby se s výstupy interního auditu skutečně pracovalo, a aby na jejich základě vznikla vhodná nápravná opatření. V rámci našich služeb prověříme dodržení a splnění doporučených akčních plánů či opatření a zhodnotíme, zda skutečně eliminují zjištěná rizika či neefektivnosti.

Implementace doporučení

Jsme připraveni zapojit se do samotné implementace akčních plánů vyplývajících z provedeného auditu. Díky našim rozsáhlým zkušenostem s projektovým managementem a řízením změn vám můžeme garantovat včasné a komplexní splnění akčních plánů a odstranění rizik či neefektivních postupů.

Školení

Naši specialisté jsou připraveni vám pomoci se zaškolením či zvýšením kvalifikace vašich stávajících interních auditorů. Díky rozsáhlé síti kontaktů jsme schopni zajistit školení tuzemskými i zahraničními odborníky. Vedle školení na míru vám rádi zprostředkujeme účast na řadě kurzů a workshopů pořádaných Akademií, platformou PwC, zaměřenou na odborné vzdělávání a personální rozvoj.

Naše další služby

  • Nastavení a optimalizace procesů
  • Prověrky dle zákona Sarbanes-Oxley
  • Nastavení činností v oblasti předcházení, odhalení a vyšetřování podvodného jednání, včetně posouzení souvisejících rizik