Vytváříme strategické dokumenty

V úzké součinnosti s našimi klienty připravujeme podkladové materiály pro rozhodování a pomáháme určovat strategické směřování organizací. 
 

Návrh vize a strategie vaší organice – CO a zejména PROČ se má udělat

Pomůžeme vám zformulovat vizi a misi vaší organizace. Společně vymyslíme vrcholové a strategické cíle a navážeme na ně jednotlivé iniciativy a měřitelné indikátory. Vypracujeme implementační plán a pomůžeme s jeho řízením.

Při naší práci používáme mezinárodně ověřenou metodiku Balanced Scorecard a garantujeme soulad se strategickými dokumenty České republiky. 

Zpracování studie proveditelnosti

Nabízíme zpracování variantní Studie proveditelnosti na klíč dle požadavku na projekt financovatelný z EU fondů, včetně Cost-benefit analýzy (CBA) a předpokládaného položkového rozpočtu. 

Finanční a ekonomické analýzy pro výběr vhodné varianty řešení

Poskytujeme poradenství při přípravě a interpretaci finanční a ekonomické analýzy: 

  • Vypočítáme dobu návratnosti investičního záměru, čisté současné hodnoty a dalších finančních ukazatelů používaných při zpracování a posuzování investičního záměru.
  • Posoudíme ekonomické dopady zvažované investice.
  • Vytvoříme rozhodovací kritéria pro finální rozhodnutí managementu či Řídícího výboru.
Vytvoření Strategie reformy kontrolních a dohledových procesů (RKDP) v resortu Ministerstva financí ČR

Strategie byla zpracována za využití metodiky Balanced Scorecard (BSC). Její součástí bylo zároveň zpracování metodiky měření a vyhodnocování plnění strategických cílů a návrh procesu řízení realizace. V rámci strategie RKDP byly definovány:

  • Strategické cíle a jejich vzájemné vazby;
  • Ukazatele, jejichž prostřednictvím se bude plnění strategických cílů hodnotit (tzv. KPI) včetně přesné definice ukazatele, měrné jednotky ukazatele, cílové hodnoty ukazatele, frekvence měření ukazatele;
  • Odpovědnost za splnění strategického cíle;
  • Iniciativy a procesy přispívající ke splnění strategického cíle.
Návrh strategie rozvoje finanční správy

V úzké součinnosti s vrcholovým vedením finanční správy jsme připravili návrh vize organizace, vrcholových cílů a strategických cílů. Následně jsme jednotlivé cíle rozpracovali do příslušných iniciativ včetně přiřazení odpovědných vlastníků a určení odpovídajících metrik pro jejich měření.

Vytvoření Studie proveditelnosti na nový informační systém pro regulaci hazardních her

Ve spolupráci s odpovědnými pracovníky Ministerstva financí jsme navrhli tři možná řešení budoucího informačního systému pro regulaci hazardních her. Jednotlivé varianty jsme detailně popsali v technické části studie proveditelnosti a následně jsme pro každou z nich připravili finanční analýzu a cost-benefit analýzu.

Kontakty

Jiří Moser

Jiří Moser

řídící partner pro ČR a CEE leader pro oblast poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 602 648 065

Jan  Brázda

Jan Brázda

partner, Veřejný sektor, investiční projekty a infrastruktura, dluhové financování, PwC Česká republika

Tel: +420 731 635 035

Zůstaňte s námi v kontaktu