Řešíme dotace a investiční pobídky

V současné době existuje celá řada možností k získání podpory pro realizaci projektů ať už formou přímé finanční podpory (dotace, různé formy návratné podpory či finančních nástrojů) nebo nepřímou formou (např. investičních pobídek). Pro realizátory projektů nemusí být vždy jednoduché se v nabídce poskytovaných podpor zorientovat, vybrat tu nejvhodnější pro řešení jejich konkrétního projektu a následně realizovat projekt v souladu se všemi předepsanými podmínkami a pravidly. PwC proto nabízí široké portfolio služeb jak pro žadatele/příjemce, tak pro poskytovatele podpor. Oblasti, s nimiž vám rádi pomůžeme, jsou:
 

Zajištění financí pro vaše projekty - zdroje financování, podmínky programů, žádost o dotaci
 • Analýza vašeho projektového portfolia, posouzení vhodných dotačních titulů
 • Průběžný monitoring vyhlašování výzev, příprava žádosti o dotaci včetně všech stanovených příloh
 • Asistence při komunikaci s poskytovatelem dotace
Podpora při realizaci projektu – zajištění dodržení všech podmínek a pravidel poskytnuté dotace včetně reportingu
 • Nastavení interních procesů souvisejících s řízením dotačních projektů
 • Asistence při vytváření monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, změnových řízení a komunikaci s poskytovatelem dotace
 • Realizace výběrových řízení v souladu s pravidly poskytnuté dotace
Řízení operačního programu – nastavení procesů a dokumentace, nastavení cílů a jejich dosahování
 • Nastavení implementačních struktur a procesů v souladu s legislativními předpisy včetně zpracování manuálů pracovních postupů
 • Hodnocení efektivity a kvality prováděných činností
 • Pomoc s outsourcingem vybraných činností jako doplnění vaší administrativní kapacity
 • Vyhodnocení a analýza vašich programů dle vašich požadavků a potřeb
Střednědobé hodnocení Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013

Pro Ministerstvo životního prostředí ĆR jsme vyhodnotili věcný i finanční pokrok Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013. Navrhli jsme, jak zajistit efektivnější provádění programu v tomto programovacím období, ale i pro nastavení programu v období 2014 – 2020.

Asistence při přípravě žádosti o národní spolufinancování

Státnímu podniku Palivový kombinát Ústí jsme pomohli se zpracováním a podáním žádosti o projekt do komunitárního programu LIFE+. Připravili jsme žádost o dotaci včetně podpůrné dokumentace (cíle projektu, návrh partnerské struktury, popis navrhovaných aktivit, finanční plán, dopad projektu na EU, přenositelnost řešení a rozpočtu projektu, časový a organizační plán projektu) a zastupovali jsme klienta při jednáních a konzultacích s národním kontaktním místem programu LIFE+.

Asistence při řízení a realizaci projektu spolufinancovaného z Evropské komise

Společnosti RWE Gas Storage, s.r.o. jsme pomáhali s řízením projektu spolufinancovaného z Evropského programu EEPR (European Energy Programme for Recovery), aby byla zajištěna jeho realizace v souladu s vydaným rozhodnutím a pravidly programu. V průběhu projektu jsme pomáhali s nastavením interních postupů/procesů ve vztahu k administraci projektu. Pomáhali jsme s finančním řízením projektu, kontrolou uznatelných nákladů i komunikací vůči poskytovateli dotace a kontaktnímu místu v ČR. Asistovali jsme také při provádění změn v projektu a kontrolách na místě.

Kontakty

Jiří Moser

Jiří Moser

řídící partner pro ČR a CEE leader pro oblast poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 602 648 065

Jan Brázda

Jan Brázda

partner, Veřejný sektor, investiční projekty a infrastruktura, dluhové financování, PwC Česká republika

Tel: +420 731 635 035

Buďte s námi v obraze