R&D odpočet, investiční pobídky, dotace

View this page in: English

Víte o všech možnostech finanční podpory z veřejných zdrojů, na něž by váš podnik mohl dosáhnout? V České republice existuje několik způsobů financování investic a výzkumných a vývojových činností prostřednictvím veřejné podpory. Ta zahrnuje jak přímé poskytnutí finančních prostředků z veřejných rozpočtů na konkrétní investiční projekt, tak nepřímé formou slevy na dani či odpočtu od základu daně. V České republice se konkrétně jedná o:

 • investiční pobídky formou slevy na dani, převodu pozemku za zvýhodněnou cenu či přímé finanční podpory;
 • dotace ze Strukturálních a investičních fondů EU;
 • odpočet od základu daně na výzkum a vývoj.

Naši odborníci mají vynikající přehled o hospodářské soutěži, systémech investičních pobídek na regionální, národní i mezinárodní úrovni i legislativě EU. Poskytnou vám tak komplexní poradenské služby související se všemi aspekty čerpání investičních pobídek, veřejných dotací a grantů, slev na dani, prostředků ze strukturálních fondů EU či z jiných veřejných zdrojů.

 

Nabídka služeb

R&D odpočet, investiční pobídky, dotace - obrázek
 • Komplexní analýza pozitiv a negativ spojených s investováním v České republice.
 • Daňové poradenství související s níže uvedenými oblastmi s ohledem na efektivní využití veřejných zdrojů pro vaši investici.     
 • Investiční pobídky:
  • podpora při zpracování a vyřizování žádosti o investiční pobídku s cílem dosáhnout co nejvýhodnějších podmínek pro udělení pobídky,
  • kontrola plnění všech podmínek vyplývajících z udělení veřejné podpory během celého období, na nějž se pobídka vztahuje,
  • zajištění maximálního využití udělené pobídky,
  • zajištění všech požadovaných dokladů a dokumentace.
 • Odpočet od základu daně na výzkum a vývoj:
  • asistence při přípravě dokumentace k projektu výzkumu a vývoje („VaV“),
  • posouzení možnosti uplatnění odečitatelné položky na VaV,
  • asistence při přípravě monitorovacích zpráv k projektu VaV,
  • zpracování závazného posouzení nákladů vynaloženým v rámci projektu VaV,
  • zpracování znaleckého posudku k ekonomické části projektu VaV,
 • Dotace ze strukturálních a investičních fondů EU:
  • monitoring dotačních příležitostí,
  • podpora při zpracování a vyřizování žádosti o podporu,
  • asistence při řízení průběžných změn v projektu,
  • asistence v průběhu čerpání dotací (příprava žádosti o platbu a její kalkulace, vypořádání dotace, způsob účtování dotace atp.).

 

Firemní aktivity, pro které lze získat podporu

 • zavedení nové, rozšíření stávající výroby
 • realizace projektů v oblasti inovací či výzkumu a vývoje  
 • zavedení energetických úspor ve výrobě
 • realizace interních školení, zřízení školicího střediska
 • realizace veřejně prospěšných projektů (muzea, školy, oprava kulturních památek atd.)
 • investice do infrastruktury cestovního ruchu (zřízení ubytovacích kapacit, kongresová turistika, výstavba sportovišť atd.)