Zločin a trest

Sankce v daňovém řádu

Finanční úřady ze zákona disponují celou paletou sankcí, které ukládají poplatníkům či plátcům daně v případě, že tyto osoby nesplní povinnosti související se správou daní.

V návaznosti na daňový řád došlo od 1. ledna 2011 ke změně některých sankcí v daňovém řízení, další významné změny pak nastoupily od 1. 1. 2015.

U daní, jejichž původní splatnost nastala za účinnosti zákona o správě daní a poplatků, se uplatní sankce za prodlení s úhradou daně podle tohoto zákona (úrok z prodlení, resp. u daní s původním dnem splatnosti do 31. 12. 2006 penále za prodlení).

 

Předmět sankce Sankce do 31. 12. 2014 Sankce od 1. 1. 2015

Zpoždění platby daně

Úrok z prodlení

roční repo sazba ČNB + 14 procentních bodů, od 5. pracovního dne prodlení, max. za 5 let

Úrok z prodlení

roční repo sazba ČNB + 14 procentních bodů, od 5. pracovního dne prodlení

Úrok vzniklý od 1.1. 2015 lze prominout.

Doměření daně správcem daně

Penále

z částky doměřené daně 20 %, je-li daň zvyšována nebo snižován nadměrný odpočet,
1 %, je-li snižována daňová ztráta

Penále

beze změny

Penále vzniklé od 1.1. 2015 lze prominout až do výše 75%.

Pozdní podání přiznání, nepodání přiznání

Pokuta

0,05 % stanovené daně nebo stanoveného odpočtu za každý den zpoždění od 6. pracovního dne prodlení

0,01 % stanovené daňové ztráty za každý den zpoždění od 6. pracovního dně prodlení

min. 500 Kč, max. 5% základu (absolutní limit 300 000 Kč)

Pokuta

beze změny

Porušení mlčenlivosti

Pokuta

do 500 000 Kč

Pokuta

beze změny

Nesplnění registrační, ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti a záznamní nebo jiné evidenční povinnosti

N/A

Pokuta

do 500 000 Kč

Ztěžování / maření správy daní nesplněním povinnosti nepeněžité povahy

Pořádková pokuta

do 50 000 Kč při ústním jednání

do 50 000 Kč za nesplnění

povinnosti procesní povahy

Pořádková pokuta

do 50 000 Kč při ústním jednání

do 500 000 Kč za nesplnění

povinnosti procesní povahy

Porušení zákonné povinnosti učinit podání elektronicky

N/A

Pokuta

2 000 Kč, vzniká automaticky ze zákona

do 50 000 Kč, pokud porušení zákonné povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní

Vymáhání daně exekucí

Paušální náklady řízení

2 % nedoplatku, nejméně 500 Kč a nejvýše 500 000 Kč, při vydání exekučního příkazu

2 % nedoplatku, nejméně 500 Kč a nejvýše 500 000 Kč, při zpeněžení předmětu daňové exekuce

Paušální náklady řízení

beze změny

  

Sankce v trestním zákoníku

Trestní zákoník účinný od roku 2010 osahuje mj. vymezení jednotlivých skutkových podstat trestných činů, které jsou pro přehlednost řazeny do skupin podle zájmu, který je chráněn (resp. je jimi ohrožován). V hlavě šesté tak nalezneme tzv. hospodářské trestné činy.

Tato hlava obsahuje díl druhý, který reguluje tzv. trestné činy daňové, poplatkové a devizové. Jedná se o tyto skutkové podstaty: zkrácení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 240 TZ), neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241 TZ), nesplnění oznamovaní povinnosti v daňovém řízení (§ 243 TZ), porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží (§ 244), padělání a pozměňování předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti (§ 245 TZ), padělání a pozměňování známek (§ 246 TZ) a porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství (§ 247 TZ). Se spácháním daňového trestného činu může souviset také trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254 TZ).

Pachatelem většiny z výše uvedených trestných činů může být nejen fyzická osoba, ale za podmínek stanovených zákonem také právnická osoba.

  

Sankce podle zákona o účetnictví

V průběhu daňového řízení může správce daně zjistit, že podnikatel neplní povinnosti účetní jednotky podle zákona o účetnictví. V takovém případě může finanční úřad podnikateli uložit pokutu za správní delikt podle zákona o účetnictví.

  

Sankce za porušení zákona o omezení plateb v hotovosti

Zjistí-li správce daně během daňového řízení, že daňový subjekt porušil zákon o omezení plateb v hotovosti, může mu uložit pokutu do výše 500 000 Kč (nepodnikající fyzické osobě) nebo až do výše 5 000 000 Kč (právnické osobě a podnikající fyzické osobě).

  

Sankce za nesplnění povinností vyplývajících z FATCA

Za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy uvedené v zákoně o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní může Specializovaný finanční úřad uložit finanční instituci pokutu až do výše 500 000 Kč.

 

Zpět na šachovnici s tématy partie o daňových sporech