Press Release

Ligji i faljes dhe zbatimi i tij në praktikë

Artikull nga PwC Mirjeta Emini mbi ligjin për pagesën dhe fshirjen/shuarjen e detyrimeve tatimore, detyrimeve të pagueshme doganore, si edhe procedurën e heqjes nga qarkullimi i mjeteve të transportit pas fshirjes/shuarjes së detyrimeve tatimore. 

Contact us

Loreta Peci

Country Managing Partner, Tax and Legal Services

Follow us