Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan

Xem trang này bằng: English

Nhóm chuyên gia hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan của PwC tại Việt Nam, gồm các chuyên gia nói tiếng Hoa, có thể hỗ trợ quý khách hàng về mọi khía cạnh của các giao dịch kinh doanh trong nước và quốc tế. Nhóm chuyên gia này của chúng tôi có thể hỗ trợ các khách hàng nói tiếng Hoa trong việc đàm phán với các đối tác kinh doanh người Việt Nam và nước ngoài, và trong quan hệ với các cơ quan nhà nước.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ dịch vụ kiểm toántư vấn thuếtư vấn pháp lýtư vấn hoạt động và tư vấn thương vụ - tất cả trong cùng một hệ thống.

我們在越南PwC 的亞洲華人服務團隊,係由中文流利的專業人士組成,在各個專業服務領域皆可在您的國家當地或是提供跨國境的服務。我們能夠協助以華語溝通的客戶與越南人士以及外國人士溝通,並且進一步協助與政府溝通。此外,我們也能夠以單一窗口的方式提供客戶審計、稅務、法律以及企管顧問諮詢的整體解決方案服務。