Dịch vụ kiểm toán quy trình và hệ thống

View this page in: English
Dịch vụ kiểm toán quy trình và hệ thống

Bảo vệ doanh nghiệp, tăng trưởng bền vững, quản trị doanh nghiệp và tuân thủ hoặc sự kết hợp các mục tiêu này là điều mà đa số các doanh nghiệp muốn đạt được. Để khai thác hệ thống CNTT đáp ứng các mục tiêu nêu trên, chúng tôi phân loại các nhóm dịch vụ của chúng tôi thành ba lĩnh vực tương ứng với từng mục tiêu. Chẳng hạn, nhóm dịch vụ "Bảo mật và kiểm soát ERP" gồm có ba dịch vụ cốt lõi là "Soát xét tính bảo mật của ứng dụng"; "Đảm bảo phân chia trách nhiệm" và "Đánh giá sự cung cấp người dùng". Phương pháp tiếp cận của chúng tôi là phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp tìm hiểu căn nguyên của các vấn đề CNTT và sau đó đề xuất biện pháp thích hợp để giải quyết vấn đề.

Đội Kiểm toán quy trình và hệ thống trực thuộc bộ phận Dịch vụ kiểm toán của PwC Việt Nam. Với kinh nghiệm sâu rộng không chỉ về các hệ thống CNTT khác nhau mà còn về các lĩnh vực tài chính và kiểm soát, chúng tôi làm sáng tỏ các vấn đề CNTT, các rủi ro CNTT và mức độ mà các vấn đề, rủi ro này có thể ảnh hưởng đến quý doanh nghiệp, từ đó chúng tôi đề xuất các giải pháp phù hợp với quy mô và đặc thù của từng doanh nghiệp.

Các dịch vụ kiểm toán quy trình và hệ thống của chúng tôi

   Rủi ro và hệ thống kiểm soát ERP
 • Bảo mật và các kiểm soát trên hệ thống ERP
 • Bảo đảm giám sát và quản lý dự án ERP
 • Kiểm tra rủi ro và sự tuân thủ trên hệ thống ERP
 • Tối ưu hóa quy trình và tính năng hệ thống ERP
   Bảo mật CNTT
 • Chiến lược bảo mật CNTT
 • Đánh giá bảo mật CNTT
 • Quản lý nguy cơ và điểm yếu
 • Bảo vệ rò rỉ dữ liệu
   Rủi ro và quản trị CNTT
 • Kiểm tra rủi ro và sự tuân thủ về CNTT
 • Rủi ro và giải pháp tuân thủ CNTT

Tài liệu tham khảo

Liên hệ

Richard Peters
Phó Tổng Giám Đốc, Dịch vụ Kiểm toán
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 8 3824 0123
Nguyễn Mỹ Hạnh
Giám Đốc, Dịch vụ Kiểm toán quy trình và hệ thống
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 8 3823 0796, số máy lẻ 1604

 • Print