Liên hệ báo chí

View this page in: English

Đinh Thị Quỳnh Vân
Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn thuế và Tư vấn pháp lý
Hà Nội
ĐT: +84 4 3946 2231
Fax: +84 4 3946 0705

Richard Peters
Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Đảm bảo
TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 8 3824 0123
Fax: +84 8 3825 1947

Ian Lydall
Chủ tịch HĐQT, Dịch vụ Đảm bảo
TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 8 3824 0101
Fax: +84 8 3825 1947

Stephen Gaskill
Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn
TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84 8 3824 0125

Richard J. Irwin
Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn pháp lý
TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 8 3824 0117
Fax: +84 8 3825 1947

Vũ Thị Thu Nguyệt
Trưởng phòng Tiếp thị & Truyền thông
Hà Nội
ĐT: +84 4 3946 2246, số máy lẻ 4690