Ngành kinh tế

View this page in: English

Chiều sâu kinh nghiệm của PwC về các ngành nghề kinh doanh là điều được khách hàng đánh giá cao nhất. Chúng tôi đầu tư nguồn lực lớn vào việc xây dựng và chia sẻ kinh nghiệm đó.

Chúng tôi tổ chức cơ cấu xoay quanh các ngành nghề kinh doanh nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất và quan điểm về các xu hướng ngành nghề mới nổi, xây dựng các chuẩn mực so sánh hiệu quả hoạt động theo đặc thù ngành nghề dựa trên các thông lệ tốt nhất toàn cầu, chia sẻ phương pháp luận và phương pháp tiếp cận trong những lĩnh vực phức tạp như công cụ tài chính và dự phòng thuế. Ngoài ra, mạng lưới PwC sẵn sàng tư vấn về các vấn đề kế toán hoặc kỹ thuật đặc thù của một ngành nghề cụ thể, đặc biệt khi khách hàng cần hướng dẫn, giải thích.