Tư vấn phát triển bền vững

View this page in: English
Giới thiệu GRI?
Ai là người đào tạo?
Các môđun và khóa học GRI
1 2 3

Phát triển bền vững đã trở thành một trong những vấn đề nghị sự quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp và Ban Giám đốc doanh nghiệp. Phát triển bền vững bao quát nhiều vấn đề như quản trị doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh, biến đổi khí hậu và giảm khí thải, quản lý an toàn và sức khỏe môi trường, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chiến lược và kinh tế học, quản lý chuỗi cung ứng có trách nhiệm, và báo cáo thông tin phi tài chính.

Các Giải pháp Kinh doanh Bền vững của PwC đưa ra các chiến lược và giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề chiến lược, tuân thủ, hoạt động, uy tín và tài chính liên quan đến phát triển bền vững. Mạng lưới toàn cầu các công ty PwC có hơn 700 chuyên gia về dịch vụ đảm bảo, tư vấn quản lý và tư vấn thuế, chuyên tư vấn kinh doanh bền vững và trong điều kiện biến đổi khí hậu. Với kiến thức chuyên ngành sâu rộng, chúng tôi giúp khách hàng đạt được mục tiêu phát triển bền vững, vốn hóa sự hoạt động hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, và tìm ra các giải pháp đảm bảo khả năng sinh lợi lâu dài.

Các dịch vụ tư vấn phát triển bền vững của PwCCác dịch vụ tư vấn phát triển bền vững của chúng tôi

Chiến lược phát triển bền vững: Chúng tôi sẽ xây dựng, đánh giá hoặc điều chỉnh chiến lược phát triển bền vững của quý khách nhằm tận dụng tối đa các sáng kiến phát triển bền vững của quý khách.

Báo cáo tài chính và đảm bảo: Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách về các cơ chế thông tin phi tài chính, báo cáo tài chính và đảm bảo nhằm bổ sung vào nỗ lực chinh phục lòng tin của các bên hữu quan của quý doanh nghiệp.

Biến đổi khí hậu và quản lý cacbon: Chúng tôi sẽ giúp quý khách tiên liệu các biến động thị trường và chính sách, cũng như quản lý rủi ro biến đổi khí hậu và nắm bắt cơ hội.

Quản trị, rủi ro và tuân thủ: Chúng tôi sẽ phối hợp với quý khách thiết lập hoặc tái điều chỉnh cấu trúc, chính sách, thủ tục của quý doanh nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro tai tiếng và đảm bảo tuân thủ quy định.

Thuế và môi trường pháp lý: Chúng tôi sẽ đánh giá mức độ mà quý doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của thuế và các quy định về môi trường, đồng thời thông báo cho quý doanh nghiệp biết các ưu đãi hoặc trợ cấp có liên quan để tối ưu hóa tình hình nộp thuế của quý doanh nghiệp.

Chuỗi cung ứng và hoạt động: Chúng tôi sẽ giúp quý khách hiểu rõ và xử lý các tác động về phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng để cải thiện hiệu quả hoạt động của quý doanh nghiệp.

Đối với các công ty nước ngoài

Các vấn đề phổ biến

 • Quý công ty muốn đánh giá các rủi ro gắn liền với chuỗi cung ứng của quý công ty tại Việt Nam và các bước cần thiết để bảo vệ thương hiệu của quý công ty
 • Quý công ty muốn xác định những yêu cầu đối với các nhà cung cấp của quý công ty để đảm bảo họ hoạt động bền vững
 • Quý công ty đang tìm cách theo dõi và quản lý các rủi ro về môi trường xã hội và quản trị gắn liền với chuỗi cung ứng của quý công ty
 • Quý công ty là muốn thiết kế lại chuỗi cung ứng toàn cầu của quý công ty để tiết kiệm chi phí, giảm thiểu tác động môi trường và cung cấp sản phẩm và dịch vụ đúng hạn
 • Quý công ty muốn đảm bảo quy chế đạo đức, chính sách và thủ tục của quý công ty mang tính bền vững và được tuân thủ bởi các đơn vị của quý công ty tại Việt Nam
 • Quý công ty cố gắng quản lý rủi ro pháp lý và sự tuân thủ pháp luật Việt Nam để hiểu rõ tác động của pháp luật đến chiến lược và hoạt động của quý công ty

Hỗ trợ của chúng tôi

Khảo sát thẩm định an toàn và sức khỏe môi trường. Những rủi ro và trách nhiệm pháp lý cần phải được quản lý với các khoản bồi thường và đảm bảo hợp lý trong cấu trúc của một thương vụ (Khảo sát thẩm định môi trường). Cho dù một công ty đang hoàn tất một thương vụ mua lại doanh nghiệp, chuyển hướng một doanh nghiệp, tái cơ cấu hoặc thanh lý tài sản, chúng tôi có thể xác định các vấn đề môi trường và xã hội chủ yếu có ý nghĩa quyết định trong việc tạo lập một doanh nghiệp bền vững và bảo vệ giá trị cổ đông. Chúng tôi đã phát triển một phương pháp tiếp cận sáng tạo và hiệu quả đối với việc khảo sát thẩm định môi trường, đặc biệt phù hợp trong việc đánh giá các rủi ro trọng yếu về an toàn và sức khỏe môi trường gắn liền với các giao dịch phức tạp.

Hỗ trợ cung cấp các dịch vụ quản lý rủi ro chuỗi cung ứng. Chúng tôi đã phát triển một tập hợp các công cụ chẩn đoán tích hợp và các dịch vụ liên quan có thể giúp quý công ty cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi có thể hỗ trợ quý công ty trong tất cả các khía cạnh quản lý chuỗi cung ứng trên tinh thần đạo đức để xác định, ưu tiên hóa và xử lý các rủi ro về xã hội và an toàn, sức khỏe môi trường.

Đưa ra sự đảm bảo độc lập đối với các dữ liệu trong báo cáo về phát triển bền vững của quý công ty cho các hoạt động ở Việt Nam cũng như sự đảm bảo về tuân thủ pháp luật..

Đối với các công ty Việt Nam

Các vấn đề phổ biến

 • Quý công ty đang tìm cách điều chỉnh và tích hợp tầm nhìn về phát triển bền vững của quý công ty vào chiến lược doanh nghiệp
 • Quý công ty muốn phát triển và thực hiện một chương trình bền vững mạnh mẽ bao gồm các sáng kiến được ưu tiên, các nhân tố kích thích, các điểm mốc, các chỉ số hiệu quả hoạt động chính và các mục tiêu có thể đo lường được
 • Quý công ty đang cố gắng ưu tiên hóa các vấn đề theo cả quan điểm phát triển bền vững lẫn quan điểm thương mại. Điều này sẽ giúp quý công ty nhận biết và quản lý tốt hơn rủi ro, nâng cao hiệu quả, tiềm năng doanh thu, tăng trưởng và các cơ hội khác
 • Quý công ty muốn xác định các vấn đề và mục tiêu của quý công ty để xác định các áp lực ở chỗ nào và nâng cao nhận thức về những gì cần phải thực hiện để làm cho doanh nghiệp của quý công ty bền vững hơn
 • Quý công ty đang cố gắng lập sơ đồ các tham vọng ngắn hạn và dài hạn trong tầm nhìn về phát triển bền vững của quý công ty, đánh giá rủi ro và rút ngắn các khoảng cách trong quá trình thực hiện
 • Quý công ty đang cố gắng thu hút nhân viên tham gia chiến lược phát triển bền vững của quý công ty bằng cách giúp mọi người hiểu rõ và ủng hộ chiến lược của quý công ty

Hỗ trợ của chúng tôi

Cung cấp các dịch vụ thiết kế và triển khai chiến lược phát triển bền vững. Chúng tôi có thể hỗ trợ quý công ty phát triển chiến lược Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) thấu đáo và hiệu quả, trong đó sẽ ưu tiên hóa và giải quyết cả những rủi ro chiến lược và rủi ro uy tín phát sinh như là một hệ quả của các thông lệ và hoạt động kinh doanh của quý công ty. Chúng tôi sẽ sử dụng một phương pháp 5 giai đoạn cho việc thiết kế chiến lược CSR và thu hút sự tham gia của các bên liên quan: Lập kế hoạch CSR, định chuẩn, phân tích các thiếu sót và hội thảo, thiết kế chiến lược CSR, xác định lộ trình, lập kế hoạch thực hiện và giám sát.

Hỗ trợ về báo cáo CSR. Chúng tôi tư vấn lập kế hoạch và phát triển cơ chế báo cáo CSR, được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của quý công ty và phù hợp với các thông lệ quốc tế tốt nhất, tư vấn về việc lựa chọn và phát triển các chỉ số hiệu quả hoạt động chính để đảm bảo khách hàng của chúng tôi đáp ứng hiệu quả những kỳ vọng của các bên liên quan về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Dịch vụ này bao gồm 3 mảng chính, trực tiếp liên quan đến việc đảm bảo tính bền vững:

 • Báo cáo, lập kế hoạch truyền thông và chiến lược
 • Soát xét và cải thiện việc quản trị, các hệ thống và quy trình báo cáo
 • Phân tích và phản hồi báo cáo

Lợi ích mang đến cho quý công ty

 • Một hình ảnh tích cực hơn về doanh nghiệp trong mắt các nhà đầu tư và công chúng
 • Kiểm soát tốt hơn đối với việc tuân thủ pháp luật
 • Áp dụng nhiều thông lệ bền vững hơn bên trong doanh nghiệp
 • Giảm rủi ro và chi phí phát sinh từ các vấn đề môi trường và xã hội và trở thành doanh nghiệp “ứng xử thông minh với khí hậu”

Về đầu trang