Kiểm toán và giám sát liên tục

View this page in: English

Kiểm toán liên tục là bất kỳ phương pháp nào được kiểm toán viên sử dụng để thực hiện các hoạt động liên quan đến kiểm toán một cách liên tục và không ngừng”, theo Viện Kiểm toán nội bộ.

Thông thường, hành vi gian lận và lạm dụng xảy ra rồi mới bị phát hiện, thậm chí là một thời gian dài sau khả năng phục hồi tài chính. Thông qua việc giám sát các giao dịch đều đặn và liên tục, các doanh nghiệp có thể giảm bớt các tổn thất tài chính do các rủi ro này gây ra.

Một chương trình Kiểm toán Liên tục bao gồm hầu hết hoặc tất cả những hoạt động sau:

 • Giám sát rủi ro liên tục, gồm việc giám sát các Chỉ số đo lường Hiệu quả Hoạt động chính (KPI)
 • Giám sát liên tục hệ thống kiểm soát
 • Giám sát liên tục các giao dịch hoặc hoạt động
 • Điều tra các hoạt động có dấu hiệu bất thường đã được phát hiện
 • Báo cáo liên tục cho các bên liên quan

Các vấn đề phổ biến

 • Nhận dạng đúng lúc các lỗi giao dịch, sự lạm dụng, gian lận và hành vi không tuân thủ
 • Đảm bảo liên tục việc quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Phát hiện nhanh chóng những vấn đề mới; cần liên tục đánh giá rủi ro
 • Việc có nhiều lĩnh vực hơn được xem xét có nghĩa là phạm vi kiểm toán truyền thống đang ngày càng bị giới hạn
 • Khả năng đánh giá và ưu tiên hóa các nguồn lực để tập trung giải quyết các vấn đề thực tế

Hỗ trợ của chúng tôi

Chúng tôi có thể giúp quý công ty thực hiện toàn bộ các hoạt động cần thiết để áp dụng việc kiểm toán và giám sát liên tục, từ ý tưởng đến áp dụng cơ chế này vào doanh nghiệp như là một "công việc hàng ngày".

 • Xây dựng quy tắc để phát hiện những bất thường: Chúng tôi bắt đầu từ tình hình rủi ro của doanh nghiệp. Những quy tắc có tính phân tích được xây dựng để phát hiện các điểm bất thường hoặc sự sai lệch so với tiêu chuẩn trong các dữ liệu giao dịch. Những quy tắc này thường được xây dựng dựa trên dữ liệu trong quá khứ để có thể tối đa hóa hiệu quả của việc phát hiện lỗi, sự lạm dụng và sự phá vỡ hệ thống kiểm soát khi được triển khai để vận hành liên tục. Khi triển khai, các quy tắc được tinh chỉnh nhiều lần, tích hợp các kết quả về các điểm bất thường đã được phát hiện bởi quy tắc đó và sau đó được điều tra.
 • Triển khai các quy tắc một cách liên tục: Một khi được xây dựng, các quy tắc được triển khai vận hành liên tục để phát hiện bất thường trong các giao dịch mới và thông báo cho người phù hợp. Tần số hoạt động chính xác (ví dụ cứ mỗi 15 phút, một lần mỗi ngày…) phụ thuộc vào quy trình kinh doanh được giám sát và giá trị vốn có và rủi ro của quy trình đó. Các quy tắc nên được áp dụng một cách đầy đủ và thường xuyên để có những biện pháp thích hợp khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
 • Hoạt động liên tục: Mục tiêu là thiết lập một “vòng lặp kín” trong đó những bất thường đã phát hiện được quản lý thông qua một lưu đồ công việc từ điều tra đến khắc phục. Biện pháp khắc phục có thể là cải tiến một hạng mục kiểm soát, can thiệp vào một quy trình hoặc cải tiến quy tắc đã phát hiện được bất thường đó.

Lợi ích mang đến cho quý công ty

 • Việc kiểm toán và giám sát liên tục có thể làm giảm rủi ro tổn thất tài chính qua việc phát hiện lỗi và sự lạm dụng trước khi tổn thất về tài chính xảy ra.
 • Giải pháp kiểm toán và giám sát liên tục cung cấp những thông tin quản lý bổ sung có thể được dùng để thúc đẩy hiệu quả trong quy trình được giám sát. Chẳng hạn, dữ liệu trong quy trình được cung cấp trong giải pháp giám sát liên tục có thể được dùng để theo dõi các KPI và xác định và sửa chữa các điểm yếu của quy trình hoạt động.
 • Việc điều tra theo vòng lặp kín các bất thường đã phát hiện có thể giúp cải tiến liên tục hệ thống kiểm soát. Bên cạnh đó, sử dụng giải pháp kiểm toán và giám sát liên tục giúp mở rộng phạm vi kiểm toán (100% giao dịch thay vì phương pháp chọn mẫu).
 • Việc kiểm toán và giám sát liên tục có thể đưa ra sự đảm bảo bổ sung đối với các quy trình có giá trị lớn hoặc ẩn chứa rủi ro, cũng như mang lại tính linh hoạt trong một môi trường pháp lý luôn thay đổi.

Về đầu trang