Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại PwC: gieo hạt, đâm chồi và phát triển bền vững

View this page in: English

Trách nhiệm doanh nghiệp được thể hiện qua những việc làm của PwC Việt Nam và tầm ảnh hưởng của PwC với xã hội. Tại PwC Việt Nam, chúng tôi cam kết trở thành một phần trong xu hướng toàn cầu hướng tới những hành vi kinh doanh có trách nhiệm, giúp tạo nên những thay đổi tích cực cho thế giới.

PwC Việt Nam nhìn nhận trách nhiệm doanh nghiệp ở bốn góc độ: Cộng đồng, Công sở, Môi trường và Thị trường:

Cộng đồng

Chúng tôi chú trọng vào việc xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững và xây dựng năng lực trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi. Các hoạt động tiêu biểu của chúng tôi bao gồm hỗ trợ các tổ chức tình nguyện và là đối tác trực tiếp với các tổ chức khác. Các chuyên gia PwC thường xuyên tham gia các sự kiện thể thao từ thiện, hiến máu nhân đạo và các hoạt động xã hội khác.

Công sở

Chúng tôi đầu tư vào việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. Trong quá trình hỗ trợ và phát triển tài năng trên nhiều lĩnh vực, chúng tôi triển khai nhiều sáng kiến bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực như các chương trình phát triển khả năng lãnh đạo, các cơ hội biệt phái nhân viên sang làm việc ở nước ngoài, đào tạo kỹ thuật và kỹ năng mềm, ghi nhận và khen thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc, để PwC trở thành một môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên.

Môi trường

Chúng tôi cam kết giảm thiểu các tác động đến môi trường. Trong khuôn khổ các sáng kiến “Môi trường xanh” của PwC, chúng tôi luôn tập trung vào hai trong số các vật tư được tiêu thụ nhiều nhất tại công ty là giấy và năng lượng.

Thị trường

Chúng tôi luôn đi đầu trong hoạt động kinh doanh có trách nhiệm. Chúng tôi sẽ tiếp tục tích cực nâng cao nhận thức và hợp tác với các bên có liên quan khác về các vấn đề kinh doanh mang tính thời sự như Quản trị doanh nghiệp, Chuẩn mực báo cáo tài chính và Trách nhiệm doanh nghiệp.