Financial Reporting Update 2013

(All presentations are in Thai)

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC) ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาการ
รายงานทางการเงินประจำปี 2556 ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบภาพรวมของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยใน
ปัจจุบันและพัฒนาการและทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยเมื่อเข้าสู่ AEC และหลักการ
บัญชีที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือการตีความ
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและอนาคต
อันใกล้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินของกิจการต่าง ๆ ในประเทศไทย

การจัดสัมมนาจะแบ่งเป็น 2 วัน ในภาคเช้าวันแรกผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทราบถึงภาพรวมและทิศทางของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ส่วนในภาคบ่ายและวันที่สองจะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อย ส่วนใหญ่จะเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความที่จะมีผลบังคับใช้ในปีถัดๆไป
อีกทั้งประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในทางปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชี โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจได้

การสัมมนาครั้งนี้นำเสนอโดยวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ด้านการบัญชีและเป็นที่ปรึกษาในกิจการ
ต่าง ๆ การสัมมนาครั้งนี้จะใช้การบรรยายเป็นภาษาไทย รายละเอียดตามปรากฏตามกำหนดการที่แนบ

สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ได้ลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2556
ทาง PwC จะมีส่วนลดพิเศษให้

 
  รายละเอียดในการสัมมนา
 
รายละเอียดการสัมมนาวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
(ผู้เข้าสัมมนาสามารถเลือกลงทะเบียนได้)
08:15-09:00 ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09:00-09:15 ประธานกล่าวเปิดงาน
09:15-12:00

(10:30-10:45
พักรับประทาน
อาหารว่าง)
 • ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในปัจจุบัน
 • ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยเมื่อเข้าสู่ AEC
 • บทบาทและทิศทางนักบัญชีไทยกับ AEC
 • หลักการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปและผลกระทบในการจัดทำงบการเงิน
12:00-12:30

คุณธรรม จริยธรรม หรือ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

12:30-13:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:30-17:15
 

(15:15-15:30
พักรับประทาน อาหารว่าง)

กลุ่ม 1 การปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงินทุกฉบับที่จะ
ใช้ในปี 2557และ 2558 (IFRS bound volume 2012 – Blue book)
กลุ่ม 2 เจาะประเด็นปัญหามาตรฐานการบัญชีสำหรับ
TAS 7 งบกระแสเงินสด
 • การจัดประเภทกิจกรรมของกระแสเงินสด
 • ลักษณะของรายการที่ไม่ใช่เงินสด
 • ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

TAS 12 ภาษีเงินได้

 • สิ่งที่ต้องระวังสำหรับธุรกิจที่มี BOI
 • ประเด็นการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
 • การรวมธุรกิจกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

TAS 19 ผลประโยชน์พนักงาน

 • ข้อควรระวังของการใช้สมมติฐาน
 • การรับรู้รายการของ current service cost actuarial gain/(loss)
  และ past service cost
 • หลักการที่จะเปลี่ยนไปของการบัญชีผลประโยชน์
 
รายละเอียดการสัมมนาวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
(ผู้เข้าสัมมนาสามารถเลือกลงทะเบียนได้)
08:15-09:00 ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09:00-12:30

(10:45-11:00
พักรับประทาน
อาหารว่าง)

กลุ่ม 1 การตีความมาตรฐานการบัญชี (TSIC) และการตีความ
มาตรฐาน การรายงานทางการเงิน (TFRIC) ทุกฉบับที่มีผลบังคับใช้
ในปี 2556 และ 2557 

กลุ่ม 2 เครื่องมือทางการเงิน 

 • การจัดประเภทเครื่องมือทางการเงิน (เปรียบเทียบระหว่างมาตรฐาน
  IAS 39 IFRS 9 และ TAS 105)
 • การจัดประเภทหนี้สินและทุน
 • การบันทึกบัญชีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืม
12:30-13:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:30-16:45
 

(15:15-15:30
พักรับประทาน
อาหารว่าง)

กลุ่ม 1 การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่สำคัญที่นักบัญชีต้องเตรียมพร้อม
 • การจัดทำงบการเงินรวม (TFRS10)
 • การพิจารณาข้อตกลงสัญญาร่วมค้าในมาตรฐานรายงานทางการเงิน
  เกี่ยวกับการร่วมการงาน (TFRS11)
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียในกิจการอื่น (TFRS12)
 • การด้อยค่าเงินลงทุน
กลุ่ม 2 ทำความเข้าใจกับประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการจัดทำงบการเงิน
 • สัญญาเช่า
 • เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
 • มูลค่ายุติธรรม
 • การตีราคาสินทรัพย์ถาวร
 • สินค้าคงเหลือ
 • การรับรู้รายได้
 • การรับรู้รายการเครื่องมือทางการเงิน
16:45-17:15 คุณธรรม จริยธรรม หรือ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 
หมายเหตุ :กรณีผู้เข้าสัมมนาเลือกที่จะเข้าสัมมนาทั้ง 2 วัน ผู้เข้าสัมมนาสามารถเลือกเข้าฟังวิชาคุณธรรม จริยธรรม
หรือ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในวันใดวันหนึ่งได้
 
  ค่าลงทะเบียนและวีธีการชำระเงิน
 
ค่าลงทะเบียน (ต่อ 1 ท่าน)
ค่าสัมมนา
ราคาต่อท่าน
ค่าสัมมนาสุทธิ หลังรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
วันเดียว
4,000
4,160
สองวัน
7,000
7,280
ค่าสัมมนา (กรณีลงทะเบียนและ
ชำระก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2556)
ราคาต่อท่าน
ค่าสัมมนาสุทธิ หลังรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
วันเดียว
3,500
3,640
สองวัน
6,000
6,240
 
วิธีการชำระเงิน
Step 1:
  กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีตามรายละเอียดต่อไปนี้
(กรุณาโอนเงินภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556)

ชื่อบัญชี PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาสาทร
บัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี 142-0-62937-8
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105541040328
 
Step 2:
 

กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาหลักฐานการโอนเงินและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมายัง
แฟกซ์หมายเลข 02 286 8200 และกรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริง
มายัง

ฝ่ายการเงิน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงิน ติดต่อฝ่ายการเงินโทร 0 2344 1000 ต่อ 4514, 4521 หรือ 4528
 
PwC ขอมอบสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าสัมมนา ดังนี้
 
 • ท่านจะได้รับ Booklet เรื่อง “TFRS Pocket Guide 2013
 • ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมบูธต่าง ๆ ของ PwC ได้ โดยเฉพาะ ACS Clinic booth
  ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถปรึกษาประเด็น ปัญหาทางด้านบัญชีในทางปฏิบัติได้
        
 
เงื่อนไข:
1. 
ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาบางส่วนของการสัมมนา
ถ้ามีความจำเป็นโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
2. 
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ สามารถโอนสิทธิให้ผู้แทน
เข้าร่วมสัมมนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. 
หากมีการยกเลิกการสำรองที่นั่งต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันสัมมนา
โดยท่านจะได้รับเงินคืน 50% แต่หากแจ้งยกเลิก การสำรองที่นั่งไม่ถึง 7 วันก่อนวันสัมมนา ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงิน
 
Click here for registration
 
Download: FRU brochure (PDF 367 MB)
                  Application Form (PDF 284 MB)
 

กลับขึ้นด้านบน