PwC รับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

กรุงเทพฯ, 30 เมษายน 2556 - บริษัท PwC ประเทศไทย นำโดย ประธานกรรมการบริหาร นาย ศิระ อินทรกำธรชัย และ หุ้นส่วนสายงาน Governance, Risk, and Compliance และ Internal Audit Services นาง วารุณี ปรีดานนท์ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ณ IOD สำนักงานใหญ่ พร้อมกับบรรดาบริษัทชั้นนำรายอื่นๆ ได้แก่ AIA ประเทศไทย และ Siemens

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ PwC ได้รับการรับรองและเข้าเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) นอกจากนี้ สิ่งที่ถือว่ามีความสำคัญยิ่งไปกว่า คือการได้เป็นหนึ่งในตัวแทนของภาคเอกชนในอันที่จะร่วมกันส่งเสริมรณรงค์ให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งเป็นผู้นำในการพัฒนากระบวนการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนและการปฎิรูปธรรมาภิบาลที่ดี” นายศิระ กล่าว นาย ศิระ กล่าวเสริมว่า การทุจริตในทุกรูปแบบถือเป็นอุปสรรคสาคัญของการพัฒนาประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการสร้างมาตรการและระบบตรวจสอบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต นอกจากนี้ ยังต้องร่วมมือกับภาคประชาสังคมและสื่อสื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ ในการสร้างจิตสานึกและการให้การศึกษาแก่สาธารณะ เพื่อเปลี่ยนค่านิยมไปสู่การต่อต้านและการประณามการทุจริตในทุกรูปแบบ สร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

จากผลสำรวจล่าสุด PwC Thailand Economic Crime Survey – Cybercrime: are you at risk?: Fraud risks on the rise in Thailand พบว่าอาชญากรรมทางการเงินยังเป็นคงประเด็นสำคัญที่น่าจับตามอง ซึ่งส่งผลกระทบให้กับองค์กรต่างๆ ทั่วโลก และรวมถึงประเทศไทยด้วย โดย 35 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริหารที่ตอบแบบสอบถามจากประเทศไทย ได้รับความเสียหายจากหนึ่งหรือในหลายๆ ประเภทของอาชญากรรมทางการเงินในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ผลการสำรวจนี้เปรียบเทียบจาก 34 เปอร์เซ็นต์จากทั่วโลก และ 31 เปอร์เซ็นต์จากกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิค

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่าแนวโน้มการฉ้อโกงธุรกิจไทยจะยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคอรัปชั่นและอาชญากรรมทางด้านอิเล็คทรอนิคส์ ในช่วงอีก 3-5 ปีข้างหน้า สร้างความเสียหายทางด้านทรัพย์สินมีมูลค่ามหาศาล และส่งผลกระทบในวงกว้างกับทั้งองค์กร

ทั้งนี้ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยโครงการนี้ เริ่มดำเนินการโดยความร่วมมือของ 7 องค์กรชั้นนำ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจาก Centre for International Private Enterprise (CIPE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง นอกจากนี้ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ยังได้แต่งตั้งให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นำโดย ดร. บัณฑิต นิจถาวร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและองค์กรสนับสนุนดำเนินโครงการ บทบาทของ IOD ในการขับเคลื่อนโครงการ คือการให้ความรู้ความใจแก่กรรมการในเรื่องคอร์รัปชั่น อาทิ รูปแบบและผลเสียหายจากคอร์รัปชั่น กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง การป้องกันและแก้ไขปัญหา ผ่านการให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดสัมมนา การจัดหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้บริหาร การประชุมระดับชาติและการบรรยายให้ความรู้แก่สมาคม องค์กรต่างๆ โดยปัจจุบันมีบริษัทที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมฯทั้งหมด 67 บริษัท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thai-iod.com

—จบ—

เกี่ยวกับ PwC

PwC (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) หนึ่งในเครือข่ายบริษัทผู้ให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี บริการให้คำปรึกษาทางด้านภาษี และบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลก มีเครือข่ายไปใน 158 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานมากกว่า 180,000 คน สำหรับ ประเทศไทย บริษัทถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2502 โดยมีบทบาทในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจไทยมานานกว่า 50 ปี PwC ผสมผสานประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในการทำงานกับลูกค้าข้ามชาติ ผนวกกับความเข้าใจตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ชื่อเสียงของ PwC เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากภาคธุรกิจต่างๆ โดยปัจจุบัน มีพนักงานกว่า 1,350 คนในประเทศไทย

Top