Press room

Press releases

PwC ชี้ตลาด ‘อาเซียน’ มีโอกาสทางธุรกิจสูง แนะแนวทางปฏิรูปองค์กรสู่ดิจิทัล

รูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ผสมผสานระหว่างมุมมองทางธุรกิจ ประสบการณ์ผู้ใช้ และเทคโนโลยี จะช่วยในการปฏิรูปองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

PwC เผยธุรกิจทั่วโลกมี ‘ไอคิวดิจิทัล’ ลดลง การลงทุน-การประยุกต์ใช้ยังเป็นความท้าทายสำคัญ

ด้านธุรกิจไทยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัลขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่....

PwC เผยโอกาสทางธุรกิจจากโครงการ ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’

PwC เปิดเผยรายงานล่าสุดภายใต้ชื่อ ‘ปูทางสู่เส้นทางสายไหมใหม่’ หรือ ‘Repaving the ancient Silk Routes’ ซึ่งทำการศึกษานโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง หรือ One Belt, One Road (B&R) initiative...

Contact us

Ploy Ten Kate
Head of Brand and Communications
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4713
Email

Pattamawadee Sriwongsa
Brand and Communications Deputy Manager
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4714
Email

Piyanat Suanapai
Brand and Communications Deputy Manager
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4718
Email

Kunthida Denwitthayanan
Brand and Communications Supervisor
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4723
Email

Wararat Veerakongsuwan
Brand and Communications Supervisor
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4724
Email

Dussadee Royal
Brand and Communications Senior
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4722
Email

Kanokwan Raktham
Brand and Communications Senior
Tel: +66 (0) 2844 1000 ext. 4728
Email

Wirawat Kosawida
Brand and Communications Assistant
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4715
Email

Niracha Paenkong
Brand and Communications Assistant
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4726
Email

Follow us