Financial Reporting Update 2014

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC) ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาการรายงานทางการเงินประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึงทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในปัจจุบันและอนาคตที่มีการปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2557 และ ปี 2558 ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

อีกทั้งจะได้ทราบถึงมาตรฐานการบัญชีในกลุ่มของ Pack 5 ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาในเรื่องของการควบคุม การวัดมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ รวมทั้งหลักการของมาตรฐาน TFRS for SMEs ที่จะนำมาใช้แทน TFRS for NPAEs และความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้ทราบผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินต่อภาษีเงินได้นิติบุคคล

การสัมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพียงหนึ่งวัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยในช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจในแต่ละกลุ่ม การสัมมนาครั้งนี้จะใช้การบรรยายเป็นภาษาไทย รายละเอียดปรากฏตามกำหนดการที่แนบ

ทาง PwC ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมการสัมมนาการรายงานทางการเงินประจำปีกับ PwC มาโดยตลอด โดยจะมีส่วนลดพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ได้จองและชำระเงินก่อนวันที่ 29 สิงหาคม 2557

  รายละเอียดในการสัมมนา (All presentations are in Thai)

รายละเอียดการสัมมนาวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 (ผู้เข้าสัมมนาสามารถเลือกกลุ่มได้ในช่วงบ่าย)
08:15-09:00 ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09:00-09:15 ประธานกล่าวเปิดงาน
09:15-10:45
 

ทิศทางการบัญชีในประเทศไทยและภาษีที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหา

 • ทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในปัจจุบันและอนาคต และผลกระทบที่มีต่อธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ
 • ทิศทางการบัญชีสำหรับกลุ่มธุรกิจ SMEs
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินต่อภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ถามตอบ
10:45-11:00 พักรับประทานอาหารว่าง
11:00-12:30

ประเด็นในการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาปฏิบัติใช้ และการปรับปรุงที่สำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะนำมาใช้ในปี 2558 

เนื้อหา

 • ประเด็นการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาปฏิบัติใช้ในปี 2557
 • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะนำมาใช้ในปี 2558 และผลกระทบ
 • ถามตอบ
12:30-13:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:30-16:30

(15:00-15:15
พักรับประทาน
อาหารว่าง)

กลุ่ม 1 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS for PAEs

เนื้อหา
 • การพิจารณาอำนาจการควบคุม (TFRS 10)
 • การพิจารณาการบันทึกบัญชีที่เหมาะสมสำหรับการร่วมการงาน (TFRS 11)
 • งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและสัญญาร่วมการงาน
 • หลักการสำคัญของการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม (TFRS 13)
 • ถามตอบ
กลุ่ม 2 การนำมาตรฐาน TFRS for SMEs มาใช้ในประเทศไทย

เนื้อหา
 • สรุปหลักการของร่างมาตรฐาน TFRS for SMEs
 • สรุปความแตกต่างระหว่างร่างมาตรฐาน TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs
 • การเตรียมพร้อมของกิจการจากการบังคับใช้ TFRS for SMEs ในอนาคต
 • ถามตอบ

16:30-17:00

คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


 
  วิธีลงทะเบียนและวีธีการชำระเงิน

วิธีลงทะเบียน

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่างด้วยการพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจงเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดเตรียมข้อมูลของผู้สัมมนาและแฟกซ์มาที่ 0 2286 0500 หรือ อีเมลล์: pwcassurancethailand@th.pwc.com ภายในวันที่ 19 กันยายน 2557 รายละเอียดเพิ่มเตืมเกี่ยวกับการสัมมนา กรุณาติดต่อ FRU Call Centre โทร: 0 2344 1000 หรือ 0 2824 5000 ต่อ 5115

Download: FRU brochure (PDF 1.39 MB)
                   Application Form (PDF 223 KB)


ค่าลงทะเบียน (ต่อ 1 ท่าน)
 
ค่าสัมมนา
ราคาต่อท่าน
(ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
ค่าสัมมนาสุทธิ หลังรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ลูกค้า PwC และบุคคลทั่วไป
4,000 บาท
4,160 บาท
กรณีชำระก่อนวันที่ 29 สิงหาคม 2557
ลูกค้า PwC และบุคคลทั่วไป
3,500 บาท
3,640 บาท

วิธีการชำระเงิน
 

Step 1

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีตามรายละเอียดต่อไปนี้ (กรุณาโอนเงินภายในวันที่ 19 กันยายน 2557)

ชื่อบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาสาทร
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 142-0-629-37-8 หรือ
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 142-3-079-88-6 (**กรณีที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ**)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105541040328

Step 2

กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาหลักฐานการโอนเงินและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมายังแฟกซ์หมายเลข 0 2286 8200 และกรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มายัง

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (แผนกการเงิน)
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงิน ติดต่อฝ่ายการเงิน โทร 0 2344 1000 ต่อ 4521 4528 4514

PwC ขอมอบสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าสัมมนา ดังนี้

 • ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมบูธต่าง ๆ ของ PwC ได้ โดยเฉพาะ ACS Clinic booth
  ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถปรึกษาประเด็น ปัญหาทางด้านบัญชีในทางปฏิบัติได้
 • ทาง PwC ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและ
  เข้าร่วมการสัมมนาการรายงานทางการเงินประจำปีกับ PwC มาโดยตลอด โดยจะมีส่วนลดพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ได้จองและชำระเงินก่อน
  วันที่ 29 สิงหาคม 2557

**สมัครเข้าร่วมสัมมนา 4 ท่าน รับสิทธิเข้าฟรีเพิ่ม 1 ท่าน**
** สงวนสิทธิเฉพาะลูกค้า PwC เท่านั้น **

 หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรสัมมนากลุ่มย่อยตามลำดับการลงทะเบียน,
                  กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยในวันสัมมนา
 
เงื่อนไข:
1. 
ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาบางส่วนของการสัมมนาถ้ามีความจำเป็นโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
2. 
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ สามารถโอนสิทธิให้ผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. 
หากมีการยกเลิกการสำรองที่นั่งต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันสัมมนา โดยท่านจะได้รับเงินคืน 50% แต่หากแจ้งยกเลิก การสำรองที่นั่งไม่ถึง 7 วันก่อนวันสัมมนา ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงิน

กลับขึ้นด้านบน