Financial Reporting Update 2015

Click here for English version

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC) ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาการรายงานทางการเงินประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึงทิศทางการรายงานทางการเงินไทยในปัจจุบันและอนาคตที่มีการปรับปรุงรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างมีสาระสาคัญ การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สาคัญซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2559 ประเด็นร้อนทางด้านภาษีที่กิจการจะต้องมีการติดตาม

การสัมมนาได้รวมประเด็นทางการบัญชีซึ่งพบมากในบริษัทที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก อีกทั้งข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการนำหลักการของรายงานทางการเงินมาปฏิบัติใช้ รวมทั้งเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการรับรู้รายได้ การวิเคราะห์เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และตัวอย่างประเด็นในทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ (Defined Benefits Obligations)

ทาง PwC ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมการสัมมนาการรายงานทางการเงินประจำปีกับ PwC มาโดยตลอด โดยจะมีส่วนลดพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ได้จองและชำระเงินก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2558

  รายละเอียดในการสัมมนา (All presentations in Thai)

รายละเอียดการสัมมนาวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 (ผู้เข้าสัมมนาสามารถเลือกกลุ่มได้ในช่วงบ่าย)
08:15-09:00 ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09:00-09:15 ประธานกล่าวเปิดงาน
09:15-10:45
 

ทิศทางการรายงานทางการเงินในประเทศไทยและภาษีที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหา

 • รูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ กระทบกับนักบัญชีหรือไม่อย่างไร
 • การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สาคัญซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2559
 • ประเด็นร้อนภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้น ในปี 2558
 • ถามตอบ
10:45-11:00 พักรับประทานอาหารว่าง
11:00-12:30

ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ สาหรับการนาหลักการทางการบัญชีมาปฏิบัติใช้

เนื้อหา

 • ประเด็นทางบัญชีและการรายงานทางการเงินที่พบบ่อยของบริษัทที่อยู่ในกระบวนการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก
 • ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการนำหลักการบัญชีมาใช้ ทั้งกิจการที่ใช้ PAE และ NPAE
 • ถามตอบ
12:30-13:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:30-16:30

(15:00-15:15
พักรับประทาน
อาหารว่าง)

กลุ่มที่ 1 เจาะลึกประเด็นทางการบัญชีกลุ่ม 1

เนื้อหา
 • หลักการสำคัญของวิธีอัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง รวมถึงการคำนวณในกรณีต่างๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด
 • การรับรู้รายได้ เงื่อนไขของสัญญากระทบต่อจำนวนและเวลาในการรับรู้
 • ทิศทางของการปรับปรุงมาตรฐานเรื่องรายได้ในอนาคต
 • เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินวิเคราะห์อย่างไร ปรับหรือไม่ปรับงบการเงิน
 • ถามตอบ
กลุ่มที่ 2 เจาะลึกประเด็นทางการบัญชีกลุ่ม 2

เนื้อหา
 • ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  • ตัวอย่างประเด็นในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณและบันทึกบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 • ผลประโยชน์พนักงาน
  • ประเด็นคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ (Defined Benefits Obligations)
 • ถามตอบ

16:30-17:00

คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


 
  วิธีลงทะเบียนและวีธีการชำระเงิน

วิธีลงทะเบียน

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่างด้วยการพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจงให้ชัดเจนเพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการจัดทำใบรับรองชั่วโมง CPA/CPD ของผู้เข้าร่วมสัมมนาและการรับข้อมูลข่าวสารจากผู้จัดงาน และแฟกซ์มาที่ 0 2286 0500 หรือ อีเมลล์: pwcassurancethailand@th.pwc.com ภายในวันที่ 14 กันยายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมมนา กรุณาติดต่อ FRU Call Centre โทร: 0 2344 1000 หรือ 0 2824 5000 ต่อ 5115

Download: FRU brochure (PDF 721 KB)
                   Application Form (PDF 276 KB)


ค่าลงทะเบียน (ต่อ 1 ท่าน)
 
ค่าสัมมนา
ราคาต่อท่าน
(ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
ค่าสัมมนาสุทธิ หลังรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ลูกค้า PwC และบุคคลทั่วไป
4,500 บาท
4,680 บาท
กรณีชำระก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ลูกค้า PwC และบุคคลทั่วไป
4,000 บาท
4,160 บาท

วิธีการชำระเงิน
 

Step 1

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีตามรายละเอียดต่อไปนี้ (กรุณาโอนเงินภายในวันที่ 14 กันยายน 2558)

ชื่อบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาสาทร
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 142-0-629-37-8 หรือ
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 142-3-079-88-6 (**กรณีที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ**)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105541040328 "สำนักงานใหญ่"

Step 2

กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาหลักฐานการโอนเงินและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมายังแฟกซ์หมายเลข 0 2286 8200 และกรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มายัง

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (แผนกการเงิน)
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงิน ติดต่อฝ่ายการเงิน โทร 0 2344 1000 ต่อ 4521 4528 4514

PwC ขอมอบสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าสัมมนา ดังนี้

 • ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชม ACS Clinic booth ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถปรึกษา
  ประเด็นปัญหาทางด้านบัญชีในทางปฏิบัติได้
 • ทาง PwC ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและ
  เข้าร่วมการสัมมนาการรายงานทางการเงินประจำปีกับ PwC มาโดยตลอด โดยจะมีส่วนลดพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ได้จองและชำระเงินก่อน
  วันที่ 31 สิงหาคม 2558

**สมัครเข้าร่วมสัมมนา 4 ท่าน รับสิทธิเข้าฟรีเพิ่ม 1 ท่าน**
** สงวนสิทธิเฉพาะลูกค้า PwC เท่านั้น **

 หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรสัมมนากลุ่มย่อยตามลำดับการลงทะเบียน,
                  กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยในวันสัมมนา
 
เงื่อนไข:
1. 
ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาบางส่วนของการสัมมนา ถ้ามีความจำเป็นโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
2. 
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ สามารถโอนสิทธิให้ผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. 
หากมีการยกเลิกการสำรองที่นั่งต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันสัมมนา โดยท่านจะได้รับเงินคืน 50% แต่หากแจ้งยกเลิก การสำรองที่นั่งไม่ถึง 7 วันก่อนวันสัมมนา ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงิน

กลับขึ้นด้านบน