Oceňovanie podnikov

View this page in: English

Na vypracovanie úspešnej stratégie treba dôkladne zanalyzovať dostupné alternatívy, zohľadniť mieru neistoty možných výsledkov a pochopiť, ako vaše rozhodnutia ovplyvnia výslednú hodnotu.

Máte v úmysle:

 • predať svoj podnik?
 • kúpiť firmu, zlúčiť sa s inou spoločnosťou či reorganizovať vlastný podnik?
 • investovať do výskumu a vývoja, vybudovať nový závod alebo realizovať inú kapitálovú investíciu?
 • uviesť na trh nový produkt, kúpiť resp. predať obchodnú značku či iný nehmotný majetok?
 • vypracovať strategický plán či analyzovať hodnotu majetkového podielu?
 • rekapitalizovať firmu, založiť spoločný podnik alebo získať financie na projekt?
 • preukázať primeranosť predmetu záložného práva?
 • stanoviť hodnotu nehnuteľnosti, zariadenia alebo ochrannej známky pre podnikateľské alebo zákonné účely?
Našim klientom ponúkame poradenské služby pri strategickom rozhodovaní a rokovaní s obchodnými partnermi:
 • Oceňovanie podnikov, majetku a duševného vlastníctva pri akvizíciách, predajoch obchodných podielov, zlúčeniach a pod.
 • Tvorba podnikateľského plánu a zhodnotenie strategických alternatív
 • Stanovenie reálnej hodnoty pre účely zaistenia súladu s požiadavkami národných a medzinárodných účtovných štandardov (alokácia kúpnej ceny a podobne)