Odolnosť podniku

View this page in: English

Napriek tomu, že riadenie podnikových rizík nie je novou disciplínou, dnešné modely posudzovania rizík nie sú dostatočne flexibilné na to, aby dokázali brať do úvahy dynamiku trhu. Manažéri si musia klásť neľahké otázky ohľadom ich postojov k rizikám, aby získali nový pohľad.

Riadenie rizík v dnešnej dobe už nie je iba súčasťou mimoriadnych udalostí a neočakávaných okolností. Riadenie rizík sa stalo kľúčovou a hlavne trvalou súčasťou dlhodobých stratégií podnikov. Nástroje pre riadenie podnikových rizík ERM nástrojov môžu priamo ovplyvňovať ziskovosť a udržateľnosť podnikania. Správnou integráciou ERM nástrojov do každodenných činností bude vaša spoločnosť lepšie vybavená pre riadenie rizík a môže tak ovplyvňovať schopnosť dosahovania obchodných cieľov.

Dokážeme pre vás vytvoriť podrobný ERM program, ktorý vám pomôže spravovať veľké množstvo hrozieb a vybudovať dlhodobo odolný podnik. Pomáhame našim klientom pri identifikácii, pochopení a riadení rizík, tiež so zabezpečením primeranej rovnováhy medzi rizikami a príležitosťami. Spolupracujeme na návrhu a zavádzaní rozhodovacích procedúr tak,  aby mohli aj naďalej pôsobiť v súlade s právnymi predpismi a legislatívou.

 • Tvorba podnikových stratégií pre riadenie rizík;
 • Stanovenie úrovne akceptovateľného rizika (tzv. Risk Appetite);
 • Ohodnotenie, tvorba a zavádzanie
  • rámcov pre riadenie podnikových rizík,
  • rámcov pre krízové riadenie rizík v katastrofických scenároch
  • postupov pre riadenie rizík,
  • compliance,
  • krízového riadenia;
 • Ohodnotenie, tvorba a zavádzanie riadenia rizík do projektového riadenia;
 • Ohodnotenie, tvorba a zavádzanie riadenia rizík v infraštruktúre;
 • Konzultácia a zlepšovanie povedomia o posudzovaní rizík;
 • Zavádzanie nástrojov pre riadenie rizík – ERM systémy;
 • Tvorba a zavádzanie politík riadenia pre napr.:
  • strategické riziká,
  • ochranu obchodnej značky a povesti,
  • riziká outsourcingu,
  • compliance risks,
  • etiku a riziká podvodov,
  • environmentálne a infraštruktúrne riziká,
  • zachovanie prevádzkyschopnosti (Business Continuity Management),
  • prevádzkové riziká.