Kontrola a výkon

View this page in: English

Keď k tomuto pridáme súčasný trend „byť globálny“, „byť zelený“ a zväčšujúcu sa potrebu zvážiť a začleňovať zdieľané služby, off-shoring a outsourcing riešenie do firemných kultúr, je zrejmé, prečo firmy rozširujú riadenie rizika i za hranicami rizík štandardného finančného výkazníctva a poisťovania. Podporujeme ich prostredníctvom integrovaných riešení a služieb. Naši odborníci z oddelenia riadenia rizík majú dôkladné znalosti jednotlivých odvetví (vrátane znalosti finančného a verejného sektora) a znalosti v oblasti technológií, podnikových procesov a regulovaných prostredí.

Vykonávame previerky, hodnotenia, dokumentáciu, testovanie a vykazovanie v súčasnom komplexnom prostredí finančných, prevádzkových, regulačných a IT kontrol. Cieľom je poskytnúť našim klientom pridanú hodnotu prostredníctvom zlepšovania procesov a výkonnosti, zameriavaním sa na výsledky pomocou, okrem iného, nasledujúcich služieb:

  • vytváranie, dokumentácia alebo testovanie interného kontrolného prostredia;
  • posúdenie vnútorného kontrolného prostredia, taktiež prostredníctvom globálne uznávaného integrovaného rámca pre vnútorné kontroly – COSO;
  • poradenstvo v oblasti optimalizácie firemných procesov a kontrolného prostredia;
  • riadenie projektov a audit kvality projektov;
  • zaistenie súladu s právnymi predpismi;
  • pomoc pri príprave spoločnosti na implementáciu štandardov Sarbanes – Oxley, ISO27000, COBIT a podobných, testovanie súladu s týmito štandardmi;
  • preskúmanie rizík spojených so zmluvami so subdodávateľmi a dodržiavaním ich podmienok;
  • príprava reportov a certifikácie podľa štandardov ISAE3402 a SSAE16 (predtým SAS70);
  • príprava reportov a certifikácie podľa ISRS, ISAE3000, SOC2, SOC3 a ďalších štandardov;
  • „revenue assurance“ vrátane identifikácie úniku v tokoch výnosov alebo tokov, ktoré nedosahujú očakávané obchodné výsledky.