Informačná bezpečnosť

View this page in: English

Kvôli významným udalostiam v súkromnom i verejnom sektore nebola informačná a kybernetická bezpečnosť ešte nikdy tak aktuálna, ako je v súčasnosti. Reputácia, dôvera a značka spoločnosti môžu byť dnes významne ovplyvnené stratou alebo odcudzením dát. Incidenty sú často nesprávne prisudzované technologickým problémom a hoci sú technológie jedným z kľúčových prvkov pre zaistenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti, rovnakú pozornosť je nutné venovať ľuďom, organizácii, firemným procesom aj kultúre.

Spoločnosti v súčasnosti už neriadia bezpečnosť na báze ad hoc projektov. Pre zníženie rizika narušenia chodu spoločnosti, naplnenie regulačných opatrení a adekvátnu reakciu na komplexné narušenie bezpečnosti, musí organizácia nielen integrovať bezpečnostnú infraštruktúru, ale neustále monitorovať štandardy, smernice, kontrolné prostredie a ich súlad definovanými parametrami. Vďaka úplnému prehľadu o bezpečnostnej infraštruktúre sú organizácie schopné rýchlo napraviť bezpečnostné nedostatky.

Naši špecialisti pracujú s klientmi v úzkej spolupráci za účelom identifikácie rizikových oblastí a spoločne s manažmentom určujú priority pre ich nápravu. S použitím preverených metodológií a dôkladnej znalosti jednotlivých segmentov trhu pomáhame spoločnostiam integrovať bezpečnostnú infraštruktúru (ľudia, procesy a technológie) a implementovať štandardizované procesy. S uceleným pohľadom na stav bezpečnosti získavajú spoločnosti realistický obraz svojich slabín a môžu podniknúť proaktívne kroky na ochranu informačných aktív.

Komplexná správa bezpečnosti zjednodušuje monitorovanie súladu s definovanými štandardmi a smernicami rovnako, ako udržanie rizika jednotlivých aktív na známej a akceptovateľnej úrovni. Medzi služby, ktoré poskytujeme, patria:

  • previerky riadenia bezpečnosti a ich optimalizácia;
  • integrované riadenie informačnej bezpečnosti;
  • návrh informačnej bezpečnosti, previerky a optimalizácia;
  • previerky zraniteľnosti;
  • penetračné testovanie;
  • návrh ochrany dát, testovanie a optimalizácia;
  • konzultácia v oblasti riadenia incidentov;
  • Identity Management – design a implementácia;
  • služby v oblasti cloudovej bezpečnosti.