Ako vám vieme pomôcť

View this page in: English
 • Chcete založiť na Slovensku právny subjekt?
 • Chcete kúpiť alebo predať podnik na Slovensku?
 • Kúpili ste konkurenčnú spoločnosť a zvažujete spojenie oboch firiem do jednej?
 • Ide sa časť Vašej spoločnosti predať?
 • Ste väčšinovým akcionárom/spoločníkom a snažíte sa získať 100%-ný majetkový podiel v tejto spoločnosti?
 • Je právna forma Vašej spoločnosti nekompatibilná s Vašimi obchodnými plánmi?
 • Domnievate sa, že obchodná reštrukturalizácia by pomohla Vašej spoločnosti dosahovať väčší zisk?
 • Zvažujete daňový súdny spor?
 • Potrebujete vyriešiť pracovno-právne záležitosti vo Vašej spoločnosti?

Vieme Vám pomôcť vo všetkých kľúčových aspektoch existencie firmy. Vypracujeme komplexné právne scenáre (vrátane návrhu všetkých potrebných právnych dokumentov) a realizujeme všetky kroky pri fúzii, rozdelení, transformácii a akvizícii v akejkoľvek forme (predaj podniku alebo jeho časti, majetkové transakcie, a pod.).

Čo môžeme urobiť pre Vašu spoločnosť?

Založenie spoločnosti

Pomôcť Vám založiť akýkoľvek typ obchodnej spoločnosti: akciovú spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, verejnú obchodnú spoločnosť či komanditnú spoločnosť, ako aj organizačné zložky slovenských a zahraničných právnických osôb.

Due diligence (Hĺbková previerka)

Pomôcť Vám pri plánovaní a realizácii hĺbkovej previerky pri akvizičných projektoch.

Reštrukturalizácia spoločnosti

Vykonať počiatočné analýzy právnych aspektov plánovanej reštrukturalizácie vrátane vypracovania návrhu vhodných riešení a realizačných scenárov s upozornením na výhody a nevýhody každého riešenia. Implementovať vybrané riešenie, vrátane fúzií a akvizícií.

Najdôležitejšie oblasti podnikania, v ktorých klienti požadujú právne služby spolu s ďalšími službami, ktoré PwC ponúka:

 • Právo obchodných spoločností a obchodné právo (vrátane práva duševného vlastníctva /IT)
 • Administratívno-právne služby
 • Regulatórne otázky
 • Pracovné právo
 • Právo nehnuteľností
 • Daňové súdne spory
 • Iné