Efektívnosť fungovania finančných oddelení na Slovensku

Prieskum medzi finančnými riaditeľmi realizovala firma PwC v spolupráci s CFO Clubom, asociáciou finančných riaditeľov na Slovensku

Fungovanie finančného oddelenia čakajú zmeny, preto je zrejmé, že sa bude musieť prispôsobiť

Nové globálne trendy v technológiách, v zbere, spracovaní a analýze údajov, ako i všadeprítomné tlaky na znižovanie nákladov vytvárajú nové výzvy a príležitosti na rozvoj podnikania. Ak majú firmy obstáť v konkurenčnom boji, produktivita sa musí zvýšiť na všetkých úrovniach.

 

Ivo Doležal
Partner, Poradenstvo

 

 

 

 

Približne 8 % biznis partnerov respondentov pochádzajúcich z radov pracovníkov finančných oddelení vyčleňuje 5 % svojho času na zber údajov, no väčšina tým trávi 11 – 30 % času. Iba 47 % biznis partnerov respondentov z radov pracovníkov finančných oddelení venuje viac než 31 % svojho času analýzam a plánovaniu, čo je rovnaké percento ako v roku 2014. Biznis partneri z radov pracovníkov finančných oddelení v spoločnostiach na Slovensku stále trávia veľkú časť svojho času zhromažďovaním údajov, a nie biznis úlohami s vyššou pridanou hodnotou. Slovenské firmy majú stále veľký priestor na ďalšie zlepšenie v tejto oblasti, aby dosiahli vyššiu efektívnosť.

Tlak na znižovanie nákladov je jedným z kľúčových dlhodobých trendov pri zvyšovaní efektívnosti fungovania podnikov a dôležitou súčasťou konkurenčného prostredia. Náš prieskum identifikoval náklady finančného oddelenia vyjadrené ako percento celkových výnosov skupiny.

Napriek trendu znižovania nákladov na prevádzku finančného oddelenia sa v porovnaní s rokom 2014 tieto náklady zvýšili. 36 % skúmaných spoločností na ňu minulo menej než 1 % celkových tržieb, čo je o 4 percentuálne body menej než v roku 2014. Percento spoločností, ktoré na chod svojho finančného oddelenia vynaložili viac než 4 %, vzrástlo z 18 % na 23 %. V dnešnej dobe je nový trend digitalizácie fungovania finančných oddelení často jednou z príčin nárastu nákladov. Odzrkadľujú sa v ňom investície do nového softvérového vybavenia i aktualizácia toho už používaného. Táto skutočnosť je zahrnutá do prevádzkových nákladov vo forme odpisov. Finanční riaditelia sa však naďalej musia zameriavať na optimalizáciu nákladov potrebných na chod finančného oddelenia.

Prieskum ukazuje pomalý prechod od tabuľkového procesora MS Excel k sofistikovanejším programom, no respondenti sa stále ešte vo veľkej miere spoliehajú na MS Excel. V roku 2014 používalo 68 % respondentov MS Excel na prípravu správ; v roku 2016 pokleslo toto číslo na 65 %. Široké používanie MS Excel má niekoľko nevýhod, ako napr. nižšiu efektívnosť, značné požiadavky na čas a vyššiu pravdepodobnosť výskytu chýb. Implementáciou štandardizovaných ERP systémov môže byť tento proces podstatným spôsobom skrátený a zdokonalený.

Mesačná uzávierka by mala byť primárnou oblasťou pri posudzovaní produktivity finančného oddelenia, pretože včasná dostupnosť výsledkov je pre manažment nanajvýš dôležitá.

80 % respondentov uvádza, že dokončenie mesačnej uzávierky im trvá menej než 6 dní – to je o 6 percentuálnych bodov lepší výsledok než v roku 2014. Pritom 32 % respondentov je schopných zvládnuť uzávierku za 3 dni. Prieskum ukazuje zvýšenie efektivity procesu mesačnej uzávierky z hľadiska času potrebného na jej realizáciu.

Kým počet dní potrebných na zbehnutie mesačnej závierky sa znížil, zvýšil sa počet dní, ktoré treba na prípravu všetkých relevantných správ. 80 % respondentov dokončí všetky správy do 6 dní po mesačnej uzávierke, kým v roku 2014 to bolo 87 %. Viac než 9 dní potrebuje vyše 10 % respondentov.

Viac informácií vám poskytnú:

 

 

 

Ivo Doležal
Partner
Tel: +421 2 59350 560
Email: ivo.dolezal@pwc.com

 

 

 

 

Martin Kubiš
Manažér
Tel: +421 2 59350 424
Email: martin.kubis@pwc.com

Kontaktujte nás

Ivo Doležal
Partner
Tel: +421 2 59350 560
E-mail

Martin Kubiš
Manažér
Tel: +421 2 59350 424
E-mail

Sledujte nás