IFRS Publikácie

View this page in: English
Spoločnosť PwC vydala už množstvo publikácií, ktoré sa týkajú problematiky IFRS.
Katalóg všetkých aktuálnych PwC IFRS publikácií, príručiek a nástrojov

Vzorová účtovná závierka za rok 2007

Táto publikácia obsahuje vzorovú konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) za fiktívnu obchodnú spoločnosť. Publikácia vychádza z požiadaviek jednotlivých štandardov a interpretácií IFRS za účtovné obdobia od 1. januára 2007.

Ilustratívna konsolidovaná účtovná závierka pre podnikateľov 2006

Táto publikácia vychádza z požiadaviek IFRS štandardov a interpretácií pre účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2006 a neskôr, a zahŕňa zverejnenia požadované IFRS 7 – Finančné nástroje: Zverejnenia a IAS 1 Dodatok – Prezentácia účtovnej závierky: Zverejnenia kapitálu, ktoré Spoločnosť aplikovala pre účely tejto vzorovej účtovnej závierky skôr.

Vzorová konsolidovaná účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2005

Táto publikácia obsahuje údaje vyžadované podľa IFRS v znení pre účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2005 a platnom neskôr. Publikácia obsahuje vzorovú konsolidovanú účtovnú závierku fiktívnej skupiny ABC zaoberajúcej sa výrobnou činnosťou a veľkoobchodným i maloobchodným predajom. Uvedená účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo (IFRS).

Porovnanie SÚP a IFRS

Brožúra obsahuje hlavné porovnania súčasne platných slovenských účtovných predpisov (SÚP) s medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo (IFRS). V prvej časti sa dozviete o hlavných zmenách v zákone o účtovníctve platných od 1.1.2005, v druhej časti nájdete podobnosti a rozdiely medzi SÚP a IFRS.