Referencie

View this page in: English

"Na projekte PayWell sa zúčastňujeme už niekoľko rokov. Pri tomto projekte oceňujeme hlavne možnosť porovnávania platov podľa úrovne zložitosti práce IFA/JOSS a zároveň podľa špecifických pozícií. Súčasne so štandardným prieskumom spolupracujeme so spoločnosťou PwC i pri osobitných mzdový prieskumoch, ktoré PwC spracováva pre našu spoločnosť. Výsledky týchto prieskumov využívame pri stanovení dlhodobej mzdovej stratégie spoločnosti a pri prehodnocovaní pracovných pozícií. Výsledky prieskumu sme využili i pri prehodnocovaní poskytovaných benefitov. Zároveň musíme oceniť vysokú profesionalitu konzultantov a ich flexibilitu pri riešení našich požiadaviek v rámci týchto projektov i mimo nich."

Ernest Knopp
Compensation and Benefits
Západoslovenská energetika, a. s., člen skupiny E.ON

"S firmou PwC sme spolupracovali na projekte „ Audit zaradenia pracovných pozícií do tarifných tried“. Hodnotenie komplexnosti vybraných pozícií metodológiou IFA/JOSS prinieslo nové podnety pri optimalizácii systému odmeňovania v našej firme. Oceňujeme prístup konzultantov, ktorý bol na vysokej profesionálnej úrovni a flexibilne reagovali na špecifiká, ktoré sa vzhľadom k zameraniu našej firmy vyskytli."

Ing. Juraj Müller
odbor riadenia ľudských zdrojov
Lesy Slovenskej republiky, š.p.

"PayWell používame niekoľko rokov a stal sa neodmysliteľnou súčasťou tvorby stratégie odmeňovania našej spoločnosti. Dáta nám umožňujú komplexne sledovať trend vo vývoji odmeňovania a nastaviť tak transparentný, dlhodobo konkurencieschopný a motivujúci systém."

Ing. Silvia Rusnáková
HR Director
Pfizer Luxembourg Sarl, o.z.

"So spoločnosťou PwC sme spolupracovali na projektoch tvorby organizačného modelu a analýzy FTE. Každoročne tiež využívame výsledky prieskumov Paywell, ktoré nám poskytujú ucelený náhľad na odmeňovanie na bankovom trhu. Spoluprácu so spoločnosťou PwC v oblasti HR považujem za veľmi efektívnu, profesionálnu a prínosnú pre rozvoj našej firmy."

Mgr. Andrea Hazuchová
riaditeľ odboru Ľudské zdroje a Organizácia
Volksbank Slovensko, a. s.

„Na základe výsledkov benchmarkingu a odporučení realizačného tímu PricewaterhouseCoopers sa uskutočnili zmeny v organizačnej štruktúre a zefektívnili sa procesy. Získané poznatky, metodika hodnotenia výkonnosti ľudských zdrojov podľa projektu Saratoga a zmeny uskutočnené v nasledujúcich rokoch boli mimoriadne prospešné pre rýchle a bezproblémové začlenenie sa Matador a.s. Púchov do medzinárodného koncernu Continental v roku 2008.“

PhDr. Jozef Kapec
úsek RĽZ
Continental Matador Rubber s.r.o. Púchov

„Vďaka odborným skúsenostiam konzultantov sa nám podarilo dosiahnuť vysokú mieru návratnosti vyplnených dotazníkov a získali sme cennú spätnú väzbu od našich zamestnancov. Po skončení prieskumu pre nás projektový tím PwC pripravil prehľadnú záverečnú správu, kde interpretoval dosiahnuté výsledky a komunikoval ich oddeleniu ľudských zdrojov, ako aj vedeniu spoločnosti. Výhodou našej vzájomnej spolupráce s PricewaterhouseCoopers bola porovnateľnosť výsledkov s trhom aj v rámci daného sektoru.“

Ing. Júlia Ivanovičová
riaditeľka odboru vzdelávania a rozvoja
VÚB, a.s.

„S firmou PricewaterhouseCoopers sme spolupracovali na projekte nastavenia HR procesov. Použitím „Recruitment process designu“ a vytvorením nákladového centra pre oddelenie náboru došlo k zefektívneniu celého dovtedajšieho spôsobu náboru zamestnancov. Odporučenia z oblasti „best practices” pre náborové aktivity nám veľmi zefektívnili celý proces, a tiež ušetrili nemalé množstvo finančných prostriedkov. Spoluprácu s firmou PricewaterhouseCoopers v oblasti HR považujem za veľmi prínosnú, efektívnu a v konečnom dôsledku i finančne úspornú.“

PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA
General Manager Human Resources
Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.

„Našim cieľom bolo zaviesť transparentný, konkurencieschopný a prehľadný mzdový systém, čo sa v plnom zmysle slova odborníkom z PricewaterhouseCoopers podarilo. Rozhodne v budúcnosti počítame so spoluprácou a možnosťou využitia kvalít a know-how PwC.“

Nik Vincke
predseda predstavenstva
ČSOB Poisťovňa, a.s.

„HR Benchmarking oceňujem hlavne preto, že vo svojich výstupoch zohľadňuje lokálne podmienky, potreby a situáciu na slovenskom trhu. Každý rok sa teším na výsledky a následne hľadám rezervy a príležitosti pre zlepšenia.“

Ľuboslava Fábryová
vedúca odboru rozvoja a poradenstva ĽZ
Slovak Telekom, a.s.

Údaje o mzdách, ktoré získavame každoročne z projektu PayWell využívame pri porovnávaní a nastavovaní mzdových hladín v našej spoločnosti. Oceňujem hlavne analýzu zárobkov podľa jednotlivých pracovných pozícií a prehľadnú správu o poskytovaných zamestnaneckých výhodách.“

Ing. Zlatko Uhlík
vedúci odmeňovania
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.