PayWell

View this page in: English

Otvárame nový ročník PayWell a HR Controlling 2015

Zapojte sa do našej platovej štúdie PayWell a benchmarkingovej štúdie HR Controlling a získajte tak cenné nástroje, ktoré vám pomôžu pri riadení ľudského kapitálu vo vašej spoločnosti. Spoločnosti zapojené do HR Controlling budú vyhodnotené v 4. ročníku ocenenia Leading HR Organisation.

V prípade záujmu o výsledky ročníka 2014 alebo o informácie ako sa zúčastniť ročníka 2015 kontaktujte prosím Patríciu Šimák Badačovú, tel.: +421 2 59350 297.

Správne nastavený systém odmeňovania v spoločnosti je základným prvkom motivácie zamestnancov a tiež zabezpečenia atraktivity v očiach potenciálnych uchádzačov o prácu. Interaktívna štúdia PayWell – nástroj na plánovanie odmeňovania poskytuje aktuálny prehľad situácie v odmeňovaní na trhu vrátane informácií a trendov týkajúcich sa personálnej politiky a stratégie.

PayWell je pravidelná štúdia PwC v oblasti odmeňovania. Mapuje trendy vo vývoji základných a celkových platov a poskytovaných zamestnaneckých výhod na takmer 500 pracovných pozíciách. Do analýzy vstupujú len reprezentatívne a štatisticky významné dáta, ktoré sú vážené pomocou metódy percentilového filtra.

Účastníci prieskumu zaraďujú pracovné pozície svojej spoločnosti podľa katalógu pracovných pozícií, ktorý obsahuje popisy štandardných a sektorovo špecifických pracovných pozícií. Porovnateľnosť pracovných pozícií je zabezpečená metódou Integrovanej faktorovej analýzy (IFA), ktorá umožňuje objektívne zhodnotiť a následne zaradiť jednotlivé pracovné pozície do tried (JOSS úrovne) v závislosti od bodového ohodnotenia na základe faktorov: odbornosť, zodpovednosť, samostatnosť a pracovné podmienky.

Výstupy projektu PayWell sú k dispozícii on-line, ako aj na CD-ROMe v slovenskom a anglickom jazyku. Kompletný výstup obsahuje:

  • JobPage – prehľadná analýza miezd pre danú pozíciu usporiadaná na jednom liste (formát A4)
  • Individuálne porovnanie – nástroj, ktorý umožňuje interaktívne porovnávať platové údaje spoločnosti s trhovými dátami a podľa potreby ich modelovať
  • Správa o zamestnaneckých výhodách - prehľadne obsahovo a graficky spracované analýzy poskytujú pohľad na benefity poskytované na slovenskom trhu, v sektoroch a podľa pracovných kategórií
  • Individuálne porovnanie poskytovaných benefitov - porovnanie balíka poskytovaných benefitov vo vašej spoločnosti s celým trhom aj sektorom
  • Materiály zaoberajúce sa aktuálnou pracovnou legislatívou
  • Katalógy pracovných pozícií s popismi práce
  • Prílohy - aktuálne trendy v riadení ľudských zdrojov

Ukážky výstupov PayWell si môžete pozrieť tu:

Výstupy prieskumu sú dôležitým nástrojom pre efektívne plánovanie odmeňovania v spoločnostiach, ktoré chcú uspieť v konkurencii o získanie, udržanie a motiváciu kvalitných pracovníkov. Pomáhajú tiež pri prehodnocovaní stratégie odmeňovania, vrátane klasifikácie pracovných pozícií, prípravy rozpočtu mzdových nákladov, vytvárania štruktúry a úrovní platov, identifikácie nefinančných stimulov, návrhov riešení v súvislosti s daňovou optimalizáciou, či prepojenia odmeňovania na hodnotenie výkonu zamestnancov.

Informácie z prieskumu odmeňovania PayWell vám umožnia poznať a plánovať pozíciu vašej spoločnosti na trhu práce podľa jednotlivých pozícií a ich úrovne náročnosti.