PwC Saratoga

Analýza pridanej hodnoty ľudského kapitálu

V poslednej dobe je vyvíjaný tlak na hodnotu ľudského kapitálu. Riaditelia spoločností, finanční manažéri a manažéri ľudských zdrojov potrebujú zistiť a uistiť sa, či ľudský kapitál v ich firme je konkurencieschopný.
Majitelia spoločností chcú mať jednoznačné informácie o tom, akú pridanú hodnotu prinášajú zamestnanci spoločnosti. Stimulom pre realizáciu projektu Analýza pridanej hodnoty ľudského kapitálu je často potreba zvyšovania produktivity či úvaha o možnej optimalizácii počtu zamestnancov a podobne.

Analýza pridanej hodnoty ľudského kapitálu má za cieľ zhodnotiť súčasný profil ľudského kapitálu (ĽK) a pripraviť scenáre optimálneho riadenia návratnosti investícií do ľudského kapitálu.

Analýza pridanej hodnoty ĽK je vhodným nástrojom na overenie a zabezpečenie prepojenia postupov v oblasti ľudských zdrojov (ĽZ) a celofiremných priorít. Vďaka tejto analýze, konsolidácii a zlepšení aktivít riadenia ĽK je možné sledovať významnú pozitívnu zmenu, ktorá sa prejaví v náraste pridanej hodnoty zamestnancov, ich výkonu a v posilnení konkurenčnej výhody spoločnosti.

Ak sa závery z projektu efektívne implementujú, metodológia sa stane kľúčovým prínosom pri transformácii HR funkcie a prispeje k upevneniu trhovej pozície spoločnosti.

Pri plánovaní investícií do odmeňovania, vzdelávania či špeciálnych investícií do aktivít smerujúcich k zlepšeniu absencie, fluktuácie, lojality a angažovanosti zamestnancov definujeme pre spoločnosti „business case“, tzn. definujeme nielen „čo treba robiť“, ale aj požadovanú mieru návratnosti týchto investícií.

Pri analýzach sa využívajú údaje z inštitútu PwC Saratoga. Inštitút vlastní najväčšiu globálnu databázu ukazovateľov benchmarkingu od viac ako 20 tisíc spoločností pôsobiacich v 28 krajinách v Amerike, Ázii a Európe (vrátane SR). Jednotnosť definícií ukazovateľov, ktorými meriame ľudský kapitál je garanciou porovnateľnosti dát.

Výhodou a pridanou hodnotou projektu je, že nevzniká ako izolovaný projekt, ale pripravuje sa v kontexte celkovej firemnej stratégie a súčasného a plánovaného finančného riadenia.

Kontaktujte nás

Ľudmila Guerin
Manažér
Tel: +421 901 911 854
E-mail

Sledujte nás