Spracovateľský priemysel

View this page in: English
„Vrcholoví predstavitelia priemyselnej výroby si ako prioritnú stratégiu pre dosiahnutie rastu vytýčili geografickú expanziu, zlepšenie pozícií na existujúcich trhoch a vývoj nových produktov.“

Pavel Dvornák
Senior manažér

Dlhodobé skúsenosti v odvetví spracovateľského priemyslu nám umožňujú aktívne využívať svoje rôznorodé inštitucionálne znalosti, skúsenosti a riešenia, prinášať nové prístupy a tým vytvárať pre klientov významné hodnoty. Rozsah i zameranie vzdelávacích kurzov špecializovaných na toto odvetvie, proaktívne riadenie a celosvetová sieť špecialistov sú dôkazom nášho záujmu o poskytovanie služieb klientom v spracovateľskom priemysle pri riešení problematiky súvisiacej s obchodnou značkou a jej vplyvom na ziskovosť.

Naši špecialisti na spracovateľský priemysel sú uznávaní pre svoj inovatívny prístup k analýze, príprave a implementácii riešení, ktoré prispôsobia konkrétnym potrebám klienta, a to najmä v oblastiach ako sú zlúčenia a akvizície, informačné technológie, znižovanie nákladov, trvalo udržateľný rozvoj, riadenie rizika, správa a riadenie podniku, riziko a zabezpečenie súladu s legislatívou a predpismi (compliance).

Problematika odvetvia

 • Strategický rast
 • Outsourcing a spoločné služby
 • Outplacement a optimalizované ukončenie činnosti
 • Riadenie pracovného kapitálu
 • Technológie
 • Výskum a vývoj
 • Správa majetku
 • Zníženie nákladov
 • Riadenie odborného rastu zamestnancov
 • Riadenie rizika
 • Reštrukturalizácia

Ako vám môžeme pomôcť: rozsiahle skúsenosti v sektore, celosvetový dosah

 • Cash finder
 • Štátna pomoc a podpora z fondov EÚ
 • Zlúčenia a akvizície
 • Forenzné služby
 • Správa a riadenie podniku, riadenie rizika a compliance
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Riadenie outplacementu
 • Reštrukturalizácia
 • Nákladové modelovanie
 • Daňové plánovanie
 • Transferové oceňovanie