Prieskum dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku 2015

View this page in: English

Poradenská spoločnosť PwC v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR a Slovenským automobilovým inštitútom uskutočnili aj tento rok prieskum dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku. Naším cieľom bolo zostaviť komplexnú analýzu segmentu dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku.

Očakávania rastu výroby aj tržieb dodávateľov na rok 2015 sú vyššie ako minulý rok. Kľúčom k úspechu bude schopnosť udržať pozitívne výsledky automobilového priemyslu a ďalej zvýšiť jeho potenciál.

  • U necelej polovice (49 %) respondentov došlo k zlepšeniu finančnej situácie v roku 2014. Aj keď v roku 2013 hlásilo medziročné zlepšenie výsledkov až 52 %, naďalej prevažuje podiel dodávateľov so zlepšujúcou sa alebo stabilnou finančnou situáciou.
  • Očakávania rastu výroby aj tržieb na rok 2015 sú vyššie ako minulý rok: až 61 % očakáva nárast tržieb, z toho 31% dokonca s dvojciferným rastom.
  • Osmina firiem v prieskume vlani znižovala stavy, pričom viac než 30 % pribudli zamestnanci dvojciferným tempom.
  • Riziká svojho biznisu vidia dodávatelia v slovenskom automobilovom priemysle jednoznačne vo vývoji na cieľových trhoch. Ako najväčšie ohrozenie rastu vyšla z prieskumu obava o zastavenie oživenia alebo naďalej len pomalý rast na silných trhoch rozvinutých krajín.
  • V tohtoročnom prieskume 78 % firiem potvrdilo, že dostupnosť a kvalita kvalifikovanej pracovnej sily môže spomaliť rast spoločnosti na Slovensku. Štvrtina z nich priznala, že pre ťažkosti s hľadaním ľudí reálne rastú pomalšie.
  • 48 % dodávateľov nášho prieskumu má záujem zapojiť sa do duálneho vzdelávacieho systému. Medzi vážne prekážky pre účasť firiem v duálnom vzdelávaní označili takmer dve tretiny účastníkov nedostatok interných zdrojov, najmä čo sa týka personálu a vybavenia.
  • Nejakú formu vlastného vývoja alebo zapojenia do R&D aktivít skupiny priznala v prieskume zhruba tretina firiem.
  • Robotiku považuje za jednu z kľúčových technológií najbližších troch až piatich rokov takmer 60 % manažérov.
  • Takmer štvrtina respondentov zvyšuje podiel dodávok od lokálnych výrobcov, u ďalších 12 % sa zvyšuje podiel nákupov zo zahraničia. Pre 65 % sa podiel nákupov od lokálnych vs zahraničných dodávateľov nemení.

Stiahnite si výstupnú správu z ,Prieskumu dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku' v roku 2015.

Reportáž spravodajskej televízie TA3 o prieskume s odborným komentárom Petra Mrnku, direktora v PwC Slovensko