„Yes, students can!“, štatút programu a žiadosť

Pre koho je program určený

 • O grant môžu žiadať študenti vysokých škôl a univerzít na Slovensku.
 • Žiadosť podávajú študenti v tímoch o 2 až 5 ľuďoch.

Aké projekty podporujeme

Cieľ projektu musí spĺňať aspoň jeden z nasledovných zámerov:
 • Verejnoprospešný charakter (zdravie, šport, sociálne a komunitné projekty, umenie, tradičná kultúra,  vzdelávanie, životné prostredie, veda a výskum)
 • Organizovanie dobrovoľníckeho podujatia

Spôsob podávania žiadostí

Vyplnením žiadosti a zaslaním do spoločnosti PwC. (Zbieranie žiadostí pre Yes, students can! 2014 bolo ukončené 16. marca 2014.)

Výška grantu

Spoločnosť PwC podporí prvých 5 projektov (viď časť hodnotenie projektov ďalej) grantom vo výške 800 EUR.

Časový harmonogram

 • 3. februára 2014: Vyhlásenie grantového programu
 • 16. marca: Uzávierka pre prijímanie žiadostí do grantového programu
 • 17. marca – 30. marca: Triedenie a kontrola žiadostí, výber 10 projektov Komisiou pre hlasovanie
 • 31. marca: Spustenie hlasovania fanúšikov našej facebookovej stránky www.facebook.com/KarieravPwCSlovensko
 • 10. apríla o 16.00: Ukončenie hlasovania, oznámenie výsledkov grantového programu
 • 18. apríla : Zmluvy s úspešnými žiadateľmi, poukazovanie finančných prostriedkov
 • do 15. novembra: Realizácia projektov, monitoring
 • 30. novembra 2014: Uzávierka pre prijímanie záverečných správ a vyúčtovaní

Hodnotenie projektov

1. Splnenie formálnych kritérií
Z hodnotenia sú vylúčené žiadosti, ktoré sú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, alebo neobsahujú potrebné formálne náležitosti a kritériá.

2. Prvé kolo: Výber 10 projektov do hlasovania na facebooku

Projekty prihlásené do grantového programu PwC pre študentov vysokých škôl a univerzít „Yes, students can!“ v prvom kole posúdi a vyhodnotí Komisia, ktorá bude mať spolu 4 členov:

 • Norbet Maur, programový manažér, Nadácia Pontis
 • Miroslava Bobáková, riaditeľka, Slovensko – český ženský fond pre Slovensko a prednášajúca na Katedre etnológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
 • Helena Ševelová, senior špecialista ľudských zdrojov, PwC
 • Zuzana Sehnalová, líderka oddelenia marketingu a komunikácie, PwC

Hodnotitelia hodnotia projekty a prideľujú body podľa nasledovných kritérií:

 • Zapojenie študentov, dobrovoľníkov v projekte je priame, osobné a aktívne. (1 až 5 bodov)
 • V projekte sú jasne formulované ciele a výsledky a spôsob ich hodnotenia (prínos pre cieľovú skupinu, pre zapojených, počty zapojených, počty aktivít a výsledky). (1 až 5 bodov)
 • Plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov. (1 až 5 bodov)
 • Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom. (1 až 5 bodov)

Výsledkom prvého kola bude na základe bodov pridelených Komisiou zoznam 10-tich projektov, ktoré budú posunuté do hlasovania na facebookovej stránke PwC.

3. Druhé kolo: Hlasovanie na facebooku *

Fanúšikovia našej facebookovej stránky www.facebook.com/KarieravPwCSlovensko budú môcť od 31. marca zahlasovať za projekty, ktoré spomedzi prihlásených projektov vybrala Komisia. Prvých 5 projektov, ktoré budú fanúšikovia našej facebookovej stránky považovať za najprospešnejšie, dostanú každý jeden od PwC grant vo výške 800 EUR. Hlasovanie bude ukončené 10. apríla o 16.00.
* Hlasovanie na facebooku nie je sponzorované, podporované, administrované, ani inak oficiálne spojené so spoločnosťou Facebook.