„Yes, students can!“

Vyhlásili sme víťazov druhého ročníka grantového programu PwC pre študentov vysokých škôl a univerzít na Slovensku

Poradenská spoločnosť PwC vyhlásila víťazov druhého ročníka grantového programu pre študentov vysokých škôl a univerzít na Slovensku pod názvom „Yes, students can!“. Cieľom nášho programu je upriamiť pozornosť študentov na význam spoločenskej zodpovednosti a poskytnúť študentom, ktorí sú v tejto oblasti aktívni, príležitosť pre realizáciu vlastného projektu spoločenskej zodpovednosti (CSR). Podporujeme študentov, ktorým nie je ich okolie ľahostajné a zaujímajú sa o dianie okolo seba.

Výsledky druhého ročníka „Yes, students can!“ 2014

V roku 2014 sme podporili 5 spoločensky prospešných projektov grantom na realizáciu vo výške 800 EUR.

 • Štúdio_Burkovňa, nové divadlo študentov VŠMU
  Znovuotvorenie skúšobného a prezentačného priestoru študentov Divadelnej fakulty VŠMU za účelom prezentovania divadelných projektov študentov réžie, dramaturgie, herectva, bábkoherectva, scénografie a divadelného manažmentu.
 • Klub Garáž
  Rozšírenie priestorov súčasného Klubu Garáž, miesta pre študentov vo veku 12 - 23 rokov, o letnú terasu s 3D projekciou na premietanie filmov a vedenie diskusií.
 • Centrálne kolo medzinárodnej inžinierskej súťaže
  Súťaž European BEST Engineering Competition pre študentov technických univerzít.
 • Festival Atmosféra
  Organizácia tretieho ročníka jednodňového neziskového festivalu Atmosféra v Hontianskych Nemciach.
 • Celoslovenské stretnutie fujaristov – „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane“
  Stretnutie fujaristov z celého Slovenska a prezentácia fujary a jej hudby.

Jeden projekt získal grant vo výške 500 EUR.

 • Rekonštrukcia vojnového cintorína Svetlice
  Aby sa vojnový cintorín po 100 rokoch stal dôstojným miestom posledného odpočinku pre padlých.

Všetkým víťazom blahoželáme a držíme palce pri realizácií projektov!

Výsledky prvého ročníka „Yes, students can!“ 2013

V roku 2013 sme podporili 7 spoločensky prospešných projektov. Každý jeden získal grant na realizáciu vo výške 500 EUR.

 • Ľahko prístupná a jednotná burza kníh
  Sprístupnenie predaja a kúpy používaných kníh pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave prostredníctvom jednotnej webovej stránky.
 • KECY Orava camp
  Tretí ročník letného anglicko-slovenského konverzačného tábora zameraný na vyučovanie angličtiny a rozvoj komunity mladých ľudí na Orave.
 • NÁBOJ
  Medzinárodná súťaž školských tímov v riešení matematických a logických úloh.
 • SCI_ARCH: Architektúra sci-fi filmov alebo realita budúcnosti?
  Prednášky, semináre a workshopy prebiehajúce počas výstavy konkrétnych návrhov stavieb a interiérov sci-fi filmov. Projekt je  zameraný na priblíženie existujúcich možností architektúry budúcnosti.
 • Zimujúce zvieratká na dvore našej škôlky
  Oboznámenie detí v materských škôlkach v okolí Hlohovca o zimujúcom hmyze a vtáčikoch.
 • Vykroč vpred!
  Projekt zameraný na zaškolenie mládežníckych vedúcich na realizáciu voľno-časových aktivít pre mládež vo veku 14 až 25 rokov.
 • Študentské väzenia
  Cieľom projektu je poukázať na problémy týkajúce sa vysokoškolských internátov v Bratislave a vytvoriť súťaž o najhoršie vyzerajúce časti bratislavských internátov. Prostriedky z grantu budú použité na úpravu „výhercu" súťaže do prijateľnejšej podoby.
Víťazom gratulujeme!

Odporúčanie hodnotiacej komisie pre žiadateľov na základe skúseností z minulých ročníkov grantového programu

„V tomto ročníku sa do programu prihlásilo v porovnaní s minulým, prvým ročníkom dvakrát toľko projektov. Veríme, že tento nárast svedčí o tom, že náš grantový program si postupne nachádza svoje miesto medzi ľuďmi so záujmom o spoločensky prospešné projekty, teda u tých, pre ktorých je určený. Kvalita prihlásených projektov bola vyššia ako minulý rok – o to ťažšie bolo naše rozhodovanie. Ak by som mohla žiadateľom niečo odporučiť, bolo by to najmä zamerať sa na zrozumiteľnosť prihlášok, konkrétne napríklad na kvalitu textu a výpovednú hodnotu každej vety.“ 

Zuzana Sehnalová z PwC, člen Komisie

„Projekty prihlásené do grantového programu „Yes, students can!“ sa všetky vyznačovali veľmi dobrým nápadom. Cieľom študentov bola v mnohých prípadoch snaha zlepšiť životný priestor určitej
skupine ľudí, propagovať zdravý životný štýl, či podporiť rozvoj mladých ľudí. Napriek dobrému nápadu však mali prihlásené projekty aj určité nedostatky - či už to bol nejasný cieľ programu, slabo rozpracovaný rozpočet, alebo nedostatočne popísané využitie finančných prostriedkov, o ktoré študenti žiadali. Tiež v prípadoch, kedy do projektu vstupovali tretie strany, mnohokrát nebolo zrejmé, či žiadatelia overili potrebnú súčinnosť týchto externých parterov - napr. povolenie od mestskej časti, možnosti technického zásahu do existujúceho programu, či zásahu do súčasného stavu. V mene našej Komisie by som žiadateľom o grant do budúcnosti odporúčala, aby sa sústredili na jeden jasne formulovaný cieľ projektu, naviazanie rozpočtu na dosiahnutie tohto cieľa a popis východiskovej situácie a konkrétnych krokov potrebných na dosiahnutie stanoveného cieľa.“

Helena Ševelová z PwC, člen Komisie