Štatút súťaže Smart & Taxy

Organizátor súťaže

PricewaterhouseCoopers Tax, k.s.
so sídlom: Nám. 1 mája 18, 815 32 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 692 766
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 304/B
(ďalej "PwC" alebo „organizátor“)

O súťaži

Spoločnosť PwC pravidelne vyhlasuje vedomostnú súťaž pod názvom Smart & Taxy. Súťaž je určená pre študentov univerzít a vysokých škôl.

Výherca celej súťaže získa finančnú odmenu vo výške 500 EUR (brutto) a platenú stáž v PwC. Stáž je dobrovoľná a nezaväzuje výhercu súťaže k jej akceptovaniu. Bližšie podmienky stáže budú osobne dohodnuté s výhercom súťaže. Účastník, ktorý sa umiestni na 2. mieste získa finančnú odmenu vo výške 300 EUR (brutto) a ktorý na 3. mieste finančnú odmenu vo výške 200 EUR (brutto).

Priebeh súťaže

Záujemcovia o zapojenie sa do súťaže sa musia zaregistrovať na našej web stránke.

V priebehu novembra zašle PwC registrovaným účastníkom v rámci prvého kola otázku na vypracovanie. Účastníci súťaže majú určený čas, minimálne však 14 dní, na predloženie odpovedí, a to ich zaslaním na adresu: katarina.bachrata@sk.pwc.com.

Odpovede hodnotí tím odborníkov z PwC, ktorí ich bodujú na základe stupnice kritérií stanovených PwC, s ohľadom na obsah, úplnosť a správnosť odpovedí a spôsob vyjadrovania. Každá odpoveď má byť štylizovaná ako ucelený názor. Jazykom súťaže je slovenčina alebo angličtina, podľa rozhodnutia účastníka súťaže.

V priebehu decembra bude 10 účastníkov, ktorých práce naši odborníci ohodnotia ako najlepšie pozvaných na workshop priamo v PwC.

Víťazmi súťaže sú študenti, ktorí si budú najlepśie počínať na workshope.

Do súťaže je možné sa zapojiť do konca novembra 2014. Po tomto dátume bude online registrácia ukončená.

Registrácia

V prípade záujmu je nutné vyplniť spomínaný registračný formulár. Formulár je prístupný od 15. októbra 2014.

Termín konania súťaže
Súťaž prebieha v mesiacoch október až december.

Podmienky účasti

Súťaž je určená všetkým študentom univerzít a vysokých škôl, ktorí sú riadne zapísaní do 3. – 5. ročníka denného štúdia (3. ročník I. stupňa a 1.-2. ročník II. stupňa) a ovládajú angličtinu aspoň na úrovni stredne pokročilý (potvrdia vlastným čestným vyhlásením). Do súťaže sa nesmú zapojiť zamestnanci PwC, ich rodinní príslušníci a inak spriaznené osoby. Súťažné úlohy musí vypracovať súťažiaci sám, bez priamej pomoci inej osoby.

Na vypracovanie odpovedí môže súťažiaci používať všetku dostupnú literatúru a legislatívu, vrátane odborných publikácií PwC zverejnených na stránkach www.pwc.com. Organizátor si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktoré nesplnia požiadavky stanovené v týchto podmienkach.

Podmienkou pre vstup do súťaže je aj uvedenie základných identifikačných údajov súťažiaceho vyplnením príslušného dotazníka na internete. Každý súťažiaci sa môže registrovať len raz. Zaregistrovaním sa na internete vyjadruje účastník svoj súhlas s jej podmienkami.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej podmienky, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže.

V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia štatútu súťaže. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné.

Bližšie informácie o súťaži vám poskytneme na e-mailovej adrese: katarina.bachrata@sk.pwc.com.

Podmienky získania a odovzdania výhry

Výhercom sa stáva osoba, ktorá riadne a podľa rozhodnutia tímu odborníkov organizátora najúspešnejšie splnila všetky podmienky súťaže uvedené vyššie, a zároveň dosiahla najvyšší počet bodov z dosiahnuteľnej stupnice. Výhercovia druhého a tretieho miesta sú rovnako stanovení v závislosti od dosiahnutého počtu bodov.

Výhercu o výhre oboznámi PwC telefonicky, e-mailom alebo počas osobného stretnutia. Finančná odmena pre celkového víťaza je prevedená bankovým prevodom na účet identifikovaný víťazom, prípadne mu bude odovzdaná v hotovosti.

Organizátor nezodpovedá za skutočnosť, že v registračnom formulári budú uvedené nesprávne údaje a z tohto dôvodu nebude možné príslušného súťažiaceho kontaktovať. Organizátor súťaže nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o nároku na výhru v prípade nesprávne uvedených údajov súťažiaceho alebo ich zmeny. Organizátor si vyhradzuje právo výberu spôsobu doručenia cien.

Nikto z výhercov nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu, a to ani na takú, ktorá spĺňa štatút súťažiaceho definovaný pre účely tejto súťaže. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto podmienok zo strany súťažiacich (napr. prihlásenie odpovede, ku ktorej súťažiaci nevlastní autorské práva a pod.).

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú podmienkami súťaže, koná v rozpore s dobrými mravmi alebo zákonmi platnými v Slovenskej republike, alebo si výhru neprevezme do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže pokiaľ bude odovzdávaná v hotovosti. Za vyrovnanie prípadných daňových záväzkov vyplývajúcich z výplaty výhry je zodpovedný sám výherca.

Účasťou v súťaži účastník súťaže súhlasí s uvedenými podmienkami súťaže.

Ochrana osobných údajov

Účastníci súťaže prihlásením do súťaže a splnením jej podmienok dávajú PwC svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, atď.), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry po jej skončení. Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže a odovzdania výhry. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto podmienok súťaže. Súhlas so spracovaním osobných údajov nie je počas trvania súťaže odvolateľný.

Výhra a výhody získané v súťaži PwC nie sú právne vymáhateľné.

PwC si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušenia týchto podmienok súťaže právo účastníkovi súťaže odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Podmienky súťaže budú po celý čas konania súťaže k dispozícii na webovej stránke PwC. Tieto podmienky súťaže vstupujú do platnosti pre súťaž Smart & Taxy od 15. októbra 2014.