Výskum a vývoj

Podmienky získania a využitia stimulov na výskum a vývoj sú stanovené zákonom o stimuloch pre výskum a vývoj č. 185/2009 (”Zákon o stimuloch”). Zákon o stimuloch na výskum a vývoj predstavuje schému štátnej pomoci, ktorá je určená právnickým osobám - podnikateľom s cieľom zlepšiť úroveň výskumu a vývoja.

V zmysle tohto zákona sú podporované tieto oblasti výskumu a vývoja:

  • základný výskum, aplikovaný výskum alebo experimentálny vývoj
  • vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu
  • zabezpečenie ochrany priemyselného vlastníctva
  • dočasné pridelenie vysokokvalifikovaných zamestnancov výskumu a vývoja

Formy stimulov

  • Dotácia z prostriedkov štátneho rozpočtu na projekty v oblasti výskumu a vývoja
  • Úľava na dani z príjmov - o prostriedky vynaložené na výskum a vývoj v rámci projektu, na ktorý boli schválené stimuly

Oprávnené náklady

Oprávnené náklady na projekty výskumu a vývoja, ktoré môžu byť podporené stimulmi, závisia vo všeobecnosti od konkrétneho typu projektu výskumu a vývoja. Zákon o stimuloch špecificky definuje oprávnené náklady pri niektorých oblastiach výskumu a vývoja v prípade mikro, malých a stredných podnikateľov.

  • Priame náklady – náklady na uskutočnenie činností preukázateľne priamo súvisiacich s riešením projektu
  • Nepriame náklady – náklady na úhradu činnosti súvisiacich s riešením projektu, ktoré nie je možné priamo priradiť k činnosti projektu
Patrí oblasť Vášho podnikania medzi podporované oblasti?
slovensko

Kontaktujte nás

Zuzana Palkechová
Manažér
Tel: +421 903 301 911
E-mail

Jana Kopasová
Konzultant
Tel: +421 259 350 029
E-mail

Sledujte nás