Newsletter - Štátna pomoc a investície: Energetika

View this page in: English

Nová výzva na podporu zvyšovania energetickej efektívnosti a zavádzanie progresívnych technológií v energetike  

Dátum vyhlásenia a ukončenia výzvy
24. máj 2013 – 22. august 2013

Špecifikácia výzvy

 • Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Prioritná os č. 2: Energetika
 • Opatrenie: 2.1: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
 • Kód výzvy: KaHR-21SP-1301

Forma pomoci
Nenávratný finančný príspevok

Zdroj financovania
EÚ fondy (85 %) a štátny rozpočet (15 %)

Oprávnenosť miesta realizácie projektu

právnenosť žiadateľa

 • súkromný sektor - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie, registrované na Slovensku najneskôr k 1. januáru 2012
 • oprávnenými sú mikro, malé, stredné a veľké podniky
 • v prípade žiadateľov – veľkých podnikov musí ísť o subjekty s maximálnym počtom zamestnancov 1 000 a zároveň, ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov Eur  

Oprávnené aktivity v rámci projektu

Oprávnenosť projektov je vymedzená:

 • oprávnenými aktivitami, ktoré sa realizujú v rámci projektu, a súčasne
 • zameraním projektu na podnikateľskú činnosť v oprávnenom odvetví

Oprávnenými aktivitami je:

 1. rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to:
  a. zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov
  b. rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov,
  c. rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia.
 2. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti;
 3. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;
 4. zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie; uvedené nezahŕňa nákup energeticky úspornejších výrobných technológií;
 5. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia
  a. rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií;
  b. systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov.
 6. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia zariadení pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla;
 7. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení s maximálnym inštalovaným tepelným výkonom 50 MWt na báze fosílnych palív na zariadenia využívajúce biomasu
  a. na výrobu tepla
  b. v kombinovanej výrobe s využitím technológie ORC (organický Rankinov cyklus)
 8. využívanie obnoviteľných zdrojov energie, t. j. výstavba:
  a. zariadení na výrobu biometánu;
  b. zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
  c. zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím geotermálnej energie na výrobu tepla, elektriny a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; vrátane výstavby, modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla,
  d. zariadení na výrobu a energetické využívanie bioplynu, plynu z termochemického splyňovania biomasy, skládkového plynu a plynu z čističiek odpadových vôd.

Jedným projektom môže byť realizovaných viacero oprávnených aktivít.

Maximálna intenzita pomoci (vyjadrená ako percento z oprávnených nákladov)

Veľkosť podniku Región pomoci NUTS II
Západné Slovensko (okrem Bratislavského kraja) Stredné a východné Slovensko
Veľký podnik 40% 50%
Stredný podnik 45% 55%
Malý podnik a mikro podnik 50% 60%

Maximálna a minimálna výška pomoci

 • Výška pomoci na projekt nesmie byť nižšia než 60 000 Eur.
 • Maximálna výška pomoci na projekt nesmie presiahnuť 2 500 000 Eur a zároveň musí byť v súlade s vyššie uvedenými intenzitami.  

Celkové výdavky na projekt nesmú presiahnuť sumu:
25 mil. Eur

Indikatívna výška finančných prostriedkov na túto výzvu:
21 200 000 Eur