Newsletter - Štátna pomoc a investície: Operačný program Kvalita životného prostredia

View this page in: English

Nová výzva na podporu budovania a skvalitňovania infraštruktúry vodného hospodárstva

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov  prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách v zmysle záväzkov SR voči EÚ

1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

Oprávnení žiadatelia: obce, združenia obcí, vlastníci verejných kanalizácií, osoby oprávnené na podnikanie v tejto oblasti

Indikatívna alokácia: 300 miliónov EUR

Výška príspevku:

Žiadateľ Zdroj financovania NFP Výška príspevku zo zdrojov OP KŽP z celkových oprávnených výdavkov v % (NFP) Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa v %
Obce Kohézny fond + štátny rozpočet 95 5
Združenia obcí Kohézny fond + štátny rozpočet 95 5
Vlastníci verejných kanalizácií Kohézny fond + štátny rozpočet 90 10
Právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií Kohézny fond + štátny rozpočet 90 10

Oprávnené aktivity:

V rámci špecifického cieľa 1.2.1: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné aktivity:

A. Budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie nad 2 000 EO

V rámci uvedenej aktivity bude podporovaná:

A.1 výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách nad 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 10 000 EO;

A.2 výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách od 2 000 - 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 - 10 000 EO;

A.3 v aglomeráciách do 2 000 EO výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie.

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnených aktivít a zároveň riešia odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách, v ktorých nie je dosiahnutý súlad s požiadavkami smernice 91/271/EHS. Záväzné zoznamy oprávnených aglomerácií nad 2000 EO a aglomerácií do 2000 EO sú prílohami č. 7 a 8 výzvy.

V rámci špecifického cieľa 1.2.2: Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:

A. Zabezpečenie podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov SR bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov

V rámci uvedenej aktivity bude výstavba a rozšírenie verejných vodovodov podporovaná iba v prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice 91/271/EHS

Otvorenie výzvy: 3. júla 2015

Uzavretie výzvy: na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu, napr. v prípade vyčerpania prostriedkov