Newsletter - Štátna pomoc a investície: Životné prostredie

View this page in: English

Nová výzva na podporu budovania a skvalitňovania infraštruktúry vodného hospodárstva

Dátum vyhlásenia a ukončenia výzvy
24. máj 2013 – 23. august 2013

Špecifikácia výzvy

  • Operačný program Životné prostredie
  • Prioritná os č. 1: Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
  • Operačný cieľ: 1.2: Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
  • Kód výzvy: OPŽP-PO1-13-1

Forma pomoci
Nenávratný finančný príspevok

Zdroj financovania
EÚ fondy (85 %) a štátny rozpočet (15 %)

Oprávnenosť miesta realizácie projektu

  • celé Slovensko vrátane Bratislavského kraja

Oprávnenosť žiadateľa

  • verejný sektor – obce, mestá a ich združenia
  • súkromný sektor – právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Oprávnené aktivity v rámci projektu

  • výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov vo  vybraných aglomeráciách s veľkosťou od 10 000 ekvivalentných obyvateľov

Maximálna intenzita pomoci (vyjadrená ako percento z oprávnených nákladov)
95 % z celkových oprávnených nákladov projektu

Celkové výdavky na projekt nesmú presiahnuť sumu
50 mil. Eur

Indikatívna výška finančných prostriedkov na túto výzvu
33 105 638,11 Eur