Newsletter - Štátna pomoc a investície: Tvorba pracovných miest

View this page in: English

Nová výzva na podporu vytvárania pracovných miest (schéma pomoci de minimis)

Dátum vyhlásenia a ukončenia výzvy:

11.september 2013 – december 2014

Špecifikácia výzvy:

Vyhlasovateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Kód výzvy: Číslo: 1/2013/ XXI/A/ § 54

Forma pomoci:

Nenávratný finančný príspevok

Zdroj financovania:

Európsky sociálny fond a štátny rozpočet SR

Táto výzva navyšuje finančné prostriedky na tvorbu nových pracovných miest a zároveň upravuje niektoré podmienky pôvodnej výzvy, ktorá je otvorená do októbra 2013.

Cieľ výzvy:

Výzva je zameraná na poskytovanie príležitostí v odvetviach hospodárstva mladým nezamestnaným vo veku do 29 rokov, prijatým do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok, ktorí boli vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu práce najmenej jeden mesiac.

Oprávnené aktivity:

  • priemysel a služby, vrátane  nákladnej cestnej dopravy resp. ostatnej osobnej dopravy

Výzva sa nevzťahuje na niektoré špecifické odvetvia a aktivity ako napr. rybolov a akvakultúra, spracovanie a odbyt poľnohospodárskych výrobkov, činnosti súvisiace s vývozom tovarov a pod.

Charakteristika podporovaného vytvoreného pracovného miesta:

Pracovný pomer na plný pracovný úväzok:

  • na dobu určitú, minimálne na 18 mesiacov, alebo
  • na dobu neurčitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 18 mesiacov.

Povinná doba trvania tohto pracovného miesta je najmenej 18 mesiacov, s podporovaním 12 mesiacov a po dobu nasledujúcich 6 mesiacov je zamestnávateľ povinný udržať pracovné miesto.

Pri posudzovaní žiadostí budú zohľadnené a zvýhodnené také žiadosti, ktoré deklarujú vytvorenie pracovného miesta na dlhšie ako stanovené obdobie a preferované budú žiadosti deklarujúce miesta na dobu neurčitú. Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov.

Oprávnení žiadatelia:

  • fyzické osoby – podnikatelia,
  • právnické osoby - mikro, malé, stredné a veľké podniky,
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia a pod. za predpokladu, že svoju činnosť vykonávajú za účelom dosahovania zisku.

Výška príspevku:

Maximálny príspevok na jedno vytvorené pracovné miesto na jeden mesiac je najviac vo výške minimálnej celkovej ceny práce na rok 2013, t.j. 456,54 Eur.

Príspevok sa poskytuje formou refundácie mesačne počas 12 mesiacov.

Maximálna celková výška príspevku pre žiadateľa je 200 000 Eur, resp. 100 000 Eur pre žiadateľa pôsobiaceho v sektore cestnej dopravy, v priebehu troch fiškálnych rokov.

Finančná alokácia:  11 622 616, 50 Eur

Oprávnené územie:

  • celá Slovenská republika, okrem Bratislavského kraja