Newsletter - Štátna pomoc a investície: Výskum a vývoj

View this page in: English

Super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, účinná od 1. 1. 2015, zavádza nový typ daňových výhod pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj.

O tzv. super odpočet sa môže uchádzať daňovník, ktorý vykonáva projekt v oblasti výskumu a vývoja a v súvislosti s ním mu vznikajú výdavky (náklady), ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia.

Nová úprava v § 30c zákona má za cieľ:

 • zaviesť do praxe efektívny nástroj na podporu výskumu a vývoja, ktorý v praxi využívajú už aj okolité krajiny a posilniť tak konkurencieschopnosť podnikov pôsobiacich na Slovensku;
 • motivovať podnikateľov realizovať výskumné aktivity v rámci ich podnikania;
 • vynakladať v tejto oblasti vyššie objemy prostriedkov; a
 • vytvárať pracovné miesta pre vedeckých pracovníkov, najmä z radov absolventov.

Odpočítateľné výdavky (náklady)

Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty pri realizácii projektu výskumu a vývoja možno odpočítať súčet:

 • 25% výdavkov vynaložených na výskum a vývoj v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva;
 • 25% mzdových nákladov zamestnanca, podieľajúceho sa na realizácii projektu výskumu a vývoja v zdaňovacom období, počas ktorého bol uzatvorený trvalý pracovný pomer s týmto zamestnancom, a ktorý je občanom EÚ mladším ako 26 rokov veku a ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia (SŠ alebo VŠ) pred menej ako dvoma rokmi;
 • 25% výdavkov (nákladov) vynaložených v zdaňovacom období na výskum a vývoj, ktoré prevyšujú úhrn výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj vynaložených v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období.

Výdavky (náklady), ktoré nie je možné odpočítať:

a) náklady, na ktoré bola poskytnutá úplná alebo čiastočná podpora z verejných financií,
b) služby, licencie a nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od iných osôb s výnimkou výdavkov (nákladov) použitých na:

 • služby súvisiace s realizáciou projektu výskumu a vývoja a nehmotné výsledku výskumu a vývoja obstarané od Slovenskej akadémie vied, právnických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj zriadených centrálnymi úradmi štátnej správy a vysokých škôl,
 • nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od osôb, ktorým bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj,

c) certifikáciou výsledkov vlastného výskumu a vývoja daňovníka.

Čo znamená výskum a vývoj?

Kritériom pre odlíšenie výskumu a vývoja od ostatných (príbuzných) aktivít je prítomnosť oceniteľného prvku novosti a vyjasnenie výskumnej alebo technickej neistoty.

Pri uznávaní výdavkov (nákladov) sa bude vychádzať z Postupov účtovania pre podnikateľov v časti Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku (§37).

Účtovanie o výdavkoch (nákladoch)?

Od základu dane môžu byť odpočítané iba tie výdavky, ktoré možno považovať za daňové, a ktoré sú evidované oddelene od ostatných výdavkov (nákladov) daňovníka, v členení podľa jednotlivých projektov a účtovných prípadov.

Evidencia musí spĺňať požiadavky prehľadnosti a preukázateľnosti oprávnenosti odpočtu, zatiaľ čo dôkazné bremeno je na daňovníkovi.

Pokiaľ vynaložené výdavky (náklady) na výskum a vývoj súvisia s realizáciou projektu výskumu a vývoja iba sčasti, odpočet výdavkov je možné uplatniť iba zo skutočne súvisiacich výdavkov.

Projekt výskumu a vývoja

V prípade záujmu o odpočet výdavkov, musí mať daňovník spracovanú projektovú dokumentáciu – písomný dokument, v ktorom daňovník špecifikuje predmet výskumu a vývoja.

Projekt musí obsahovať nasledovné:

 • identifikáciu daňovníka;
 • predpokladaný dátum začiatku a dátum ukončenia projektu výskumu a vývoja;
 • opis projektu, ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné a merateľné počas doby realizácie projektu a po jeho dokončení;
 • predpokladanú výšku nákladov v jednotlivých rokoch realizácie projektu a štruktúru nákladov;
 • identifikáciu osôb, ktoré budú formálne zaisťovať realizáciu projektu, ich kvalifikáciu a pracovnoprávny vzťah k daňovníkovi;
 • metódu hodnotenia projektu a výsledkov projektu

Projektovú dokumentáciu nie je nutné vopred podávať žiadnej inštitúcii. Daňový úrad však môže pri daňovej kontrole požiadať o ich predloženie.

Časový rámec odpočtu výdavkov

V prípade, že odpočet nie je možné uplatniť z dôvodu:

 • vykázania daňovej straty, alebo
 • ak je daňový základ po odpočítaní daňovej straty nižší ako možný odpočet, je možné uplatniť odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj alebo jeho zostávajúcu časť v najbližšom zdaňovacom období, v ktorom daňovník preukáže kladný základ dane, najviac však počas štyroch zdaňovacích období bezprostredne nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom nárok na odpočet vznikol.