Newsletter - Štátna pomoc a investície: Životné prostredie

View this page in: English

Nová výzva na podporu ekologického nakladania s nebezpečnými odpadmi

Dátum vyhlásenia a ukončenia výzvy

29. apríl 2013 - 29. júl 2013

Špecifikácia výzvy

 • Operačný program Životné prostredie
 • Prioritná os č. 4: Odpadové hospodárstvo
 • Operačný cieľ: 4.3: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
 • Kód výzvy: OPŽP-PO4-13-1

Forma pomoci

Nenávratný finančný príspevok

Zdroj financovania

EÚ fondy (85 %) a štátny rozpočet (15 %)

Oprávnenosť miesta realizácie projektu

 • celé Slovensko okrem Bratislavského kraja

Oprávnenosť žiadateľa

 • Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
 • Združenia s účasťou obcí vrátane mikroregiónov
 • VÚC, obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie
 • Štátne alebo verejné vysoké školy
 • MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie

Oprávnené aktivity v rámci projektu

 • znižovanie nebezpečných vlastností odpadov;
  • projekty zamerané na výstavbu zariadené na úpravu nebezpečných odpadov za účelom zníženia ich nebezpečných vlastností (autoklávy, mikrovlnné zariadenia, nízko-termické technológie a iné)
 • nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane výstavby a modernizácie zariadení na nakladanie s nebezpečnými odpadmi  s cieľom ich zhodnotenia a zneškodnenia environmentálne vhodným spôsobom;
  • projekty zamerané na výstavbu nových zariadení a rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, vrátane odpadov zo zdravotnej starostlivosti a odpadov z elektrických a elektronických zariadení, napr. mechanické, biologické, termické, plazmové, gazifikačné technológie vrátane ich kombinácie;
  • projekty zamerané na zavádzanie a intenzifikáciu separovaného zberu odpadov zo zdravotnej starostlivosti.   
 • environmentálne vhodné zneškodnenie POPs odpadov, vrátane prestárlych pesticídov, investičné aj neinvestičné aktivity.

Maximálna intenzita pomoci závisí od konkrétneho typu oprávneného subjektu

Oprávnený subjekt Maximálna výška príspevku Minimálna výška spolufinancovania
 • Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie
 • Združenia s účasťou obcí vrátane mikroregiónov
 • VÚC, obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie
 • Verejné vysoké školy
95% 5%
 • Štátne vysoké školy
 • MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie
100% 0%


Maximálna a minimálna výška pomoci

 • Minimálna výška pomoci na projekt sa nestanovuje
 • Maximálna výška pomoci na projekt musí byť v súlade s vyššie uvedenými percentuálnymi podielmi

Celkové výdavky na projekt nesmú presiahnuť sumu:

50 mil. Eur

Indikatívna výška finančných prostriedkov na túto výzvu:

6 233 840,69 Eur