Newsletter - Štátna pomoc a investície: Výskum a vývoj

View this page in: English

Nová úprava odpočítateľných položiek pre spoločnosti vykonávajúce výskumné aktivity

Nová úprava zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu umožňuje spoločnostiam odpočítať si určitú časť ich nákladov na výskum a vývoj z ich daňového základu.

Odrátateľné položky sú tvorené súčtom:

  • 25% z R&D nákladov vynaložených v zdaňovacom období, za ktoré sa predkladá konkrétne daňové priznanie;
  • ďalších 25% z mzdových nákladov zamestnancov vynaložených počas zdaňovacieho obdobia, v ktorom boli uzavreté pracovné zmluvy s tými zamestnancami, ktorí boli absolventmi školy;
  • 25% z kladného rozdielu medzi R&D nákladmi vynaloženými v období, za ktoré sa predkladá daňové priznanie a R&D  nákladmi vynaloženými v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období.

Náklady, ktoré by mali byť odpočítané, musia byť vedené na osobitných účtoch. Odpočítať je možné iba tie náklady, ktoré sa plne vzťahujú k R&D projektom. V prípade, ak sa k nim viažu iba čiastočne, odpočítať je možné iba príslušnú pomernú časť.

Náklady na obstaranie služieb, licencií alebo nehmotných výsledkov R&D aktivít môže byť predmetom odpočtu, ak ide o majetok obstaraný od slovenských verejných výskumných inštitúcií.

Za účelom uplatnenia odpočtu musí spoločnosť zostaviť R&D projekt, s nasledovným obsahom:

  • identifikácia spoločnosti;
  • očakávané začatie a ukončenie projektu;
  • opis projektu, jeho merateľné ciele počas implementovania projektu a k momentu jeho ukončenia;
  • predpokladaný objem nákladov  členení do jednotlivých rokov a v príslušnej štruktúre;
  • personál;
  • metódy hodnotenie výsledkov výskumu.

Projektová dokumentácia nemusí byť podaná automaticky s daňovým priznaním, v ktorom bude príslušný odpočet uplatnený, ale tento projekt musí byť k dispozícii v prípade daňovej kontroly.

Ak nemôže byť odpočet R&D nákladov z dôvodu daňových strát uplatnený okamžite, môže byť (celok alebo jeho časť) presunutá do ďalšieho zdaňovacieho obdobia, v ktorom spoločnosť dosiahne pozitívny základ dane. Náklady nemôžu byť odpočítané viac než 4 roky po zdaňovacom období, v ktorom bola spoločnosť oprávnená uplatniť ich odpočet.