Inovácie v priemysle

Zobraziť túto stránku v: English

Nová výzva na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít

Dátum vyhlásenia a ukončenia výzvy: 26. február 2016, výzva je otvorená do vyčerpania alokácie

Indikatívna výška finančných prostriedkov na túto výzvu: 75 000 000 Eur

Špecifikácia výzvy

 • Operačný program Výskum a inovácie  
 • Prioritná os č. 1: Podpora výskumu, vývoja a inovácií
 • Opatrenie 1.2: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergii medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím
 • Špecifický cieľ: 1.2.2 - Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
 • Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01

Forma pomoci: Nenávratný finančný príspevok

Oprávnenosť miesta realizácie projektu: celé Slovensko okrem Bratislavského kraja

Oprávnenosť žiadateľa

 • súkromný sektor - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie, od vzniku ktorých ku dňu predloženia žiadosti o nenávratný príspevok uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň za posledných 36 mesiacov nedošlo k prerušeniu prevádzkovania živnosti
 • oprávnenými sú mikro, malé, stredné a veľké podniky

Oprávnené aktivity v rámci projektu

Žiadateľ je povinný medzi oprávnené výdavky projektu zahrnúť jedine také, ktoré preukázateľne spĺňajú všetky kritéria oprávnenosti výdavkov, a to ako z obsahového hľadiska, tak aj z hľadiska ich výšky, kategorizácie, času vzniku, súvislosti s projektom, atď.

Za oprávnenú aktivitu realizácie projektu sa považuje obstaranie dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku s cieľom dosiahnutia aspoň jednej z nasledovných kategórií inovácií:

 • inovácie produktu,
 • inovácie procesu,
 • organizačnej inovácie,

pričom v prípade organizačných inovácií musí vždy ísť o kombináciu s inováciou produktu alebo inováciou procesu.

Súčasťou projektu musí byť:

 • preukázanie významnosti miery inovácie v závislosti od vyššie uvedeného typu inovácie;
 • preukázanie, že nejde o bežnú obmenu zaužívaných technologických postupov;
 • (v prípade relevancie) preukázanie, že projekt prispieva k znižovaniu technologickej medzery SR;
 • (v prípade relevancie) preukázanie, že je projekt realizovaný prostredníctvom technologického transferu z prostredia vedecko-výskumných organizácií.

Oprávnené náklady

01 – Dlhodobý nehmotný majetok

 • 013 – Softvér
 • 014 – Oceniteľné práva
 • 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

02 – Dlhodobý hmotný majetok

 • 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Za neoprávnené výdavky je možné považovať najmä:

 • výdavky na obstaranie pozemkov, nehnuteľností a ich rekonštrukcie
 • výdavky na výstavbu nových priestorov; výdavky na stavebné práce a stavebné úpravy
 • výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení
 • výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku, resp. čiastočne použitého (repasovaného)

Maximálna dĺžka projektu: 18 mesiacov

Maximálna intenzita pomoci (vyjadrená ako percento z oprávnených nákladov)

Veľkosť podniku

Región pomoci NUTS II

Západné Slovensko (okrem Bratislavského kraja)

Stredné a východné Slovensko

Veľký podnik

25%

35%

Stredný podnik

35%

45%

Malý podnik a mikro podnik

45%

55%

Maximálna a minimálna výška pomoci

 • Výška pomoci na projekt nesmie byť nižšia než 50 000 Eur.
 • Maximálna výška pomoci na projekt nesmie presiahnuť 5 000 000 Eur a zároveň musí byť v súlade s vyššie uvedenými intenzitami.