Newsletter - Štátna pomoc a investície: Modernizácia fariem

View this page in: English

Opatrenie 1.1. Modernizácia fariem

Indikatívna alokácia na výzvu: 15 000 000 EUR (môže sa meniť s ohľadom na končiace programové obdobie)

Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

Výška oprávnených nákladov: min. 3 000 EUR a max. 1 500 000 EUR

Maximálna intenzita (vyjadrená ako podiel z oprávnených nákladov):

50% v znevýhodnených oblastiach 
40% v ostatných oblastiach

Podporované sektory

Výzva je prioritne zameraná na projekty v rastlinnej výrobe, pričom za takýto  projekt sa považuje ten, ktorého výdavky v oblasti sektorov:  ovocia a zeleniny, vinohradníctva, liečivých rastlín, konzumných zemiakov a ostatnej rastlinnej výroby predstavujú  minimálne 60 %  oprávnených výdavkov projektu.
Podporované aktivity:  oprávnené sú všetky činnosti, ktoré zlepšujú celkovú výkonnosť podniku a sú v súlade s cieľmi opatrenia a s príslušnými právnymi predpismi EÚ a zosúladené s požiadavkami životného prostredia, a to:

  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, mechanizácie a ostatných objektov;
  • obstaranie a modernizácia technického a technologického vybavenia rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, mechanizácie a ostatných objektov;
  • založenie porastov rýchlo rastúcich drevín.  

Oprávnené náklady

  • investície do dlhodobého hmotného majetku;
  • investície do dlhodobého nehmotného majetku;

Výzva je otvorená v termíne od 11.8. 2014 do 22.8. 2014.