Newsletter - Štátna pomoc a investície: Regionálny rozvoj

View this page in: English

Vytváranie pridanej hodnoty v poľnohospodárskej produkcii

Opatrenie: 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov
Indikatívna alokácia na výzvu: 8 500 000 EUR (môže sa meniť s ohľadom na končiace programové obdobie)

Oprávnení žiadatelia: malé a stredné podniky

Veľké podniky do 750 zamestnancov alebo dosahujúce  ročný obrat menej než 200 mil. Eur sú tiež oprávnenými uchádzačmi, maximálna intenzita pomoci v ich prípade bude znížená na polovicu.     

Výška oprávnených nákladov: min. 3 000 EUR a max. 1 500 000 EUR

Maximálna intenzita (vyjadrená ako podiel z oprávnených nákladov):

50% pre malé a stredné podniky
25% pre veľké podniky

Podporované sektory: 

Výzva je zameraná na spracovanie poľnohospodárskych produktov a preferované sú projekty spracúvania mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov a vajec. Projekty spracúvania ostatných poľnohospodárskych produktov sú tiež oprávnené uchádzať sa o podporu, ale nebudú preferované.    

Podporované aktivity: 

V rámci podporovaných činností bude osobitný dôraz kladený na činnosti, ktoré súvisia so zavádzaním inovatívnych technológií, so spracovaním produktov ekologického poľnohospodárstva, ako aj s investíciami zameranými na priamy predaj vlastnej produkcie prijímateľa podpory.

  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia hygienicko-sanitárnych režimov, napr. laboratórií, umyvární a šatní pre pracovníkov a návštevníkov, technológií na ochranu životného prostredia (spracovanie odpadu a čistenie odpadových vôd atď.),  technológií súvisiacich so spracovávaním produktov na výrobu potravín s chráneným označením pôvodu
  • zlepšenie prezentácie a prípravy produktov, podpora lepšieho využitia alebo eliminácie vedľajších produktov alebo odpadu;
  • obstaranie výpočtovej techniky (hardvér), programového (softvér) a iného elektronického vybavenia (tlačiarne, skenery a pod.), zriadenie pripojenia k internetu k zefektívneniu činností zvyšujúcich pridanú hodnotu a zlepšujúcich predaj produkcie a zaistenia informatizácie;
  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov výrobných prevádzok, odbytových centier, skladov vrátane prístupových ciest; zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít vrátane obilných síl, síl mlynských výrobkov a výrobní kŕmnych zmesí, ako aj skladov produktov po spracovaní vrátane investícií spojených so spracovaním a využívaním obnoviteľných zdrojov energie (s výnimkou vodnej, veternej a solárnej energie);
  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov (vrátane ich vnútorného vybavenia) na priamy predaj výrobkov, tzn. zriadenie malých predajných miest, kde prijímateľ pomoci bude môcť predávať svoje výrobky. 

Oprávnené náklady: 

  • investície do dlhodobého hmotného majetku;
  • investície do dlhodobého nehmotného majetku;

Výzva je otvorená v termíne od 21.7.2014 do 1.8.2014.