Newsletter - Štátna pomoc a investície: Regionálny rozvoj - nové výzvy

View this page in: English

Vytváranie pridanej hodnoty v poľnohospodárskej produkcii


Opatrenie: 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov
Indikatívna alokácia na výzvu: 8 500 000 EUR (môže sa meniť s ohľadom na končiace programové obdobie)
Oprávnení žiadatelia: malé a stredné podniky

Veľké podniky do 750 zamestnancov alebo dosahujúce  ročný obrat menej než 200 mil. Eur sú tiež oprávnenými uchádzačmi, maximálna intenzita pomoci v ich prípade bude znížená na polovicu.     

Výška oprávnených nákladov: min. 3 000 EUR a max. 1 500 000 EUR
Maximálna intenzita (vyjadrená ako podiel z oprávnených nákladov):

50% pre malé a stredné podniky
25% pre veľké podniky

Podporované sektory: výzva je zameraná na spracovanie poľnohospodárskych produktov a preferované sú projekty spracúvania mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov a vajec. Projekty spracúvania ostatných poľnohospodárskych produktov sú tiež oprávnené uchádzať sa o podporu, ale nebudú preferované.    

Podporované aktivity: v rámci podporovaných činností bude osobitný dôraz kladený na činnosti, ktoré súvisia so zavádzaním inovatívnych technológií, so spracovaním produktov ekologického poľnohospodárstva, ako aj s investíciami zameranými na priamy predaj vlastnej produkcie prijímateľa podpory.

 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia hygienicko-sanitárnych režimov, napr. laboratórií, umyvární a šatní pre pracovníkov a návštevníkov, technológií na ochranu životného prostredia (spracovanie odpadu a čistenie odpadových vôd atď.),  technológií súvisiacich so spracovávaním produktov na výrobu potravín s chráneným označením pôvodu
 • zlepšenie prezentácie a prípravy produktov, podpora lepšieho využitia alebo eliminácie vedľajších produktov alebo odpadu;
 • obstaranie výpočtovej techniky (hardvér), programového (softvér) a iného elektronického vybavenia (tlačiarne, skenery a pod.), zriadenie pripojenia k internetu k zefektívneniu činností zvyšujúcich pridanú hodnotu a zlepšujúcich predaj produkcie a zaistenia informatizácie;
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov výrobných prevádzok, odbytových centier, skladov vrátane prístupových ciest; zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít vrátane obilných síl, síl mlynských výrobkov a výrobní kŕmnych zmesí, ako aj skladov produktov po spracovaní vrátane investícií spojených so spracovaním a využívaním obnoviteľných zdrojov energie (s výnimkou vodnej, veternej a solárnej energie);
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov (vrátane ich vnútorného vybavenia) na priamy predaj výrobkov, tzn. zriadenie malých predajných miest, kde prijímateľ pomoci bude môcť predávať svoje výrobky. 


Oprávnené náklady: 

 • investície do dlhodobého hmotného majetku;
 • investície do dlhodobého nehmotného majetku;

Výzva je otvorená v termíne od 21.7.2014 do 1.8.2014. 

 

Modernizácia fariem

Opatrenie 1.1. Modernizácia fariem

Indikatívna alokácia na výzvu:  15 000 000 EUR (môže sa meniť s ohľadom na končiace programové obdobie)

Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe 

Výška oprávnených nákladov: min. 3 000 EUR a max. 1 500 000 EUR

Maximálna intenzita (vyjadrená ako podiel z oprávnených nákladov):

50% v znevýhodnených oblastiach 
40% v ostatných oblastiach
 

Podporované sektory: výzva je prioritne zameraná na projekty v rastlinnej výrobe, pričom za takýto  projekt sa považuje ten, ktorého výdavky v oblasti sektorov:  ovocia a zeleniny, vinohradníctva, liečivých rastlín, konzumných zemiakov a ostatnej rastlinnej výroby predstavujú  minimálne 60 %  oprávnených výdavkov projektu.

Podporované aktivity:  oprávnené sú všetky činnosti, ktoré zlepšujú celkovú výkonnosť podniku a sú v súlade s cieľmi opatrenia a s príslušnými právnymi predpismi EÚ a zosúladené s požiadavkami životného prostredia, a to:

 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, mechanizácie a ostatných objektov;
 • obstaranie a modernizácia technického a technologického vybavenia rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, mechanizácie a ostatných objektov;
 • založenie porastov rýchlo rastúcich drevín. 

Oprávnené náklady: 

 • investície do dlhodobého hmotného majetku;
 • investície do dlhodobého nehmotného majetku;

Výzva je otvorená v termíne od 11.8.2014 do 22.8.2014.