Newsletter - Štátna pomoc a investície: Vzdelávanie

View this page in: English

Nová výzva na podporu ďalšieho vzdelávania v priemysle (schéma pomoci de minimis)

Dátum vyhlásenia a ukončenia výzvy:

27. augusta 2013 – 28. októbra 2013

Špecifikácia výzvy:

Vyhlasovateľ: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumy a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Kód výzvy: OPV-2013/2.1/04-SORO

Forma pomoci:

Nenávratný finančný príspevok

Zdroj financovania:

Európsky sociálny fond a štátny rozpočet SR

Cieľom výzvy je podporiť zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, ako aj prehlbovanie a zvyšovanie kompetencií zamestnancov.

Výzva je zameraná na:

 • tvorbu, inováciu a realizáciu vzdelávacích programov, ktoré prehlbujú alebo rozširujú vedomosti, zručnosti a schopnosti zamestnancov v národnom hospodárstve s cieľom zvyšovania ich kvalifikácie a so zvyšovaním zainteresovanosti  zamestnávateľov na programoch neformálneho vzdelávania;
 • jej prioritnou témou je rozvoj systémov a stratégií celoživotného vzdelávania vo firmách; odborná príprava a služby pre zamestnancov na zlepšenie ich prispôsobivosti zmene; podpora inovácií a podnikanie.

Oprávnení žiadatelia:  

 • mikro, malé a stredné podniky
 • veľké podniky

Každý žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou o príspevok predložiť dokument o spolupráci medzi žiadateľom ako vzdelávacou inštitúciou a zamestnávateľom ekonomicky aktívneho obyvateľstva Slovenska v príslušnom odvetví hospodárstva.

Žiadateľ musí mať v predmete podnikania určenú vzdelávaciu činnosť alebo musí už v čase predkladania žiadosti o príspevok vykonávať akreditované vzdelávacie aktivity.

Oprávnené výdavky predstavujú najmä:

 • výdavky na riadiaci, administratívny a odborný personál,  
 • nájom administratívnych priestorov,
 • školiaci materiál a potreby pre aktivity projektu,
 • obstaranie zariadenia/vybavenia a didaktických prostriedkov,
 • poplatok za vykonanie skúšky, získanie certifikátu, a pod.  

Výška nenávratného finančného príspevku:

Finančná alokácia na výzvu:  2 000 000 Eur
Minimálna výška príspevku: 50 000 Eur
Maximálna výška príspevku: 200 000 Eur  

Nenávratný príspevok sa poskytuje formou refundácie za základe predložených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.  

Maximálna intenzita pomoci nesmie presiahnuť 95% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. spolufinancovanie žiadateľa tvorí min. 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Oprávnené územie:

 • celá Slovenská republika, okrem Bratislavského kraja
 • rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa