Newsletter - Štátna pomoc a investície: Granty EHP a Nórska

Zobraziť túto stránku v: English

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Programová oblasť: Zelené inovácie v priemysle (GII) – PA21.

Cieľom programovej oblasti PA21 je zvýšenie konkurencieschopnosti zelených podnikov, vrátane ozeleňovania existujúceho priemyslu, zelených inovácií a zeleného podnikania.

Špecifické ciele:

  • Realizácia obchodných príležitostí pri ozeleňovaní európskej ekonomiky
  • Znížená produkcia odpadov a emisií v ovzduší, vode a pôde
  • Zvýšené využitie technológií priaznivých k životnému prostrediu
  • Zvýšená tvorba pracovných miest a podpora podnikania

Žiadosť o príspevok musí byť realizovaná v partnerstve s minimálne s jedným oprávneným partnerom z Nórska alebo medzinárodnou organizáciou.

Oprávnenými výdavkami sú výdavky, ktoré súvisia s realizáciou aktivity a súvisia s dosiahnutím cieľa opatrenia, najmä cestovné výdavky, náklady súvisiace s organizáciou podujatia a pod.

Spolufinancovanie aktivít žiadateľom sa nevyžaduje. Financovanie prebieha systémom refundácie už vynaložených oprávnených výdavkov na základe predloženej žiadosti o platbu, ktorej formulár tvorí prílohu Oznámenia.

Maximálna výška podpory je stanovená na 1 000 EUR až 20 000 EUR. Pred preložením žiadosti o príspevok odporúčame kontaktovať správcu programu na adrese bilaterálneho fondu vlády Slovenskej republiky s otázkou, či sú ešte k dispozícii finančné prostriedky v danej programovej oblasti. Indikatívna alokácia pre danú projektovú oblasť predstavuje 66 000 EUR.

Žiadosť o príspevok je možné predložiť do 30.11.2016. Aktivity je možné realizovať odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení žiadosti o príspevok, do 31.1.2017.