Newsletter - Štátna pomoc a investície: Výskum a vývoj

View this page in: English

Nová výzva na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu v Bratislavskom kraji.

Dátum vyhlásenia a ukončenia výzvy:

28. augusta 2013 – 31. decembra 2013

Špecifikácia výzvy:

Vyhlasovateľ: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumy a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Kód výzvy: OPVaV-2013/4.1/04-SORO

Forma pomoci:

Nenávratný finančný príspevok

Zdroj financovania:

Fondy Európskej únie a štátny rozpočet SR

Cieľom výzvy je podporiť projekty zriaďovania výskumných centier nadnárodného významu, ktorých výskumné zameranie bude orientované aj na budúce a vznikajúce technológie.

Výzva je zameraná najmä na:

 • iniciovanie výskumných aktivít nadnárodných korporácií pôsobiacich na Slovensku a aktívnu spoluprácu s výskumnými centrami nadnárodných korporácií v iných krajinách,
 • posilnenie spolupráce v oblasti výskumu medzi podnikateľskou sférou a výskumnými organizáciami, a
 • posilnenie výskumnej základne podnikateľskej sféry a zvýšenie jej potenciálu zapojiť sa do aktivít a projektov Európskeho výskumného priestoru.

Realizácia projektu musí viesť k zriadeniu centra excelentnosti nadnárodného významu a k realizácii medzinárodnej výskumnej spolupráce.

Oprávnení žiadatelia a partnerstvo:  

 • mikro, malé a stredné podniky
 • veľké podniky

Žiadateľ musí byť subjekt (pobočka nadnárodnej spoločnosti, ktorá má sídlo a podnikateľské aktivity na Slovensku), ktorý je priamo, alebo prostredníctvom svojej materskej spoločnosti, zapojený do riešenia projektov 7. Rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj, alebo za posledné 3 roky preukázateľne investoval do výskumu a/alebo vývoja finančné prostriedky vo výške minimálne 1 milión EUR ročne.

Každé podporené centrum musí pozostávať z partnerstva, ktoré je tvorené žiadateľom, minimálne jedným ďalším podnikateľským subjektom a minimálne jednou výskumnou inštitúciou. Minimálne jedna výskumná inštitúcia - partner projektu – sa musí zúčastňovať  na riešení minimálne jedného medzinárodného projektu v rámci 7. Rámcového programu EÚ pre výskum a vývojovo vecnej téme výskumu a vývoja, na ktorú sa predkladaný projekt zameriava.

Oprávnené výdavky predstavujú najmä:

 • mzdové výdavky vrátane odvodov za zamestnávateľa (výskumní pracovníci, technici a iní pomocní pracovníci v rozsahu, v ktorom sa priamo podieľajú výlučne na výskumnom projekte);
 • výdavky na nástroje a vybavenie (vrátane nehmotného majetku) v rozsahu a v období ich použitia v rámci výskumného projektu;
 • výdavky na zmluvný výskum, technické poznatky a patenty kúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov,
 • ďalšie priamo vynaložené režijné výdavky vyplývajúce z výskumného projektu, a pod.

Výška nenávratného finančného príspevku:

 • Finančná alokácia na výzvu:  20 000 000 Eur
 • Minimálna výška príspevku: 2 000 000 Eur
 • Maximálna výška príspevku: 5 000 000 Eur

Maximálna intenzita pomoci:

Maximálna intenzita pomoci pre žiadateľa, ktorý je podnikateľom, závisí od typu výskumného projektu, veľkosti konkrétneho podniku a ďalších okolností, ktoré sa zohľadňujú.

Intenzita pomoci pre partnerov žiadateľa  je stanovená nasledovne:

 • Štátne rozpočtové a príspevkové organizácie: 100% oprávnených výdavkov
 • Organizácie verejného sektora: 95% oprávnených výdavkov

Oprávnené územie:

 • Bratislavský kraj, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu žiadateľa a partnerov a nie miesto ich sídla.