Newsletter - Štátna pomoc a investície: Vzdelávanie

View this page in: English

Príspevky na vzdelávanie (tréning) zamestnancov

Tieto príspevky sú poskytované zamestnávateľom, ktorí plánujú vzdelávať svojich zamestnancov v rôznych oblastiach v rámci všeobecného alebo špecifického vzdelávania. Výška príspevku závisí najmä od typu vzdelávania a veľkosti podniku, ktorý sa o podporu uchádza.

Typy vzdelávania:

Špecifické vzdelávanie je vzdelávanie, ktorého cieľom je získavanie poznatkov priamo a bezprostredne využiteľných pre súčasnú alebo budúcu pozíciu zamestnanca v podniku a ktoré poskytuje kvalifikáciu neprenosnú alebo iba čiastočne prenosnú na iné podniky alebo oblasti práce.

Všeobecné  vzdelávanie  je vzdelávanie, ktorého cieľom je  získavanie poznatkov, ktoré nie sú využiteľné iba alebo bezprostredne pre súčasnú alebo budúcu pozíciu zamestnanca v podniku, ktoré však poskytuje kvalifikáciu vo veľkej miere prenosnú na iné podniky alebo oblasti práce a podstatne zlepšuje schopnosť školeného pracovníka zamestnať sa.

Výška podpory:

Výška príspevku, ktorý je možné získať, vyjadrená ako podiel z oprávnených nákladov projektu, dosahuje 50%, pričom môže byť zvýšená o 10% pre stredné podniky, alebo o 20% pre malé podniky.

Podpora môže byť zvýšená o 10% aj v prípade veľkých podnikov, ak bude vzdelávaný znevýhodnený zamestnanec

Znevýhodnení pracovníci sú osoby, ktoré napríklad:

  • počas prechádzajúcich  šiestich mesiacov nemali pravidelné platené zamestnanie,
  • nedosiahli vyššie stredoškolské alebo odborné vzdelanie,
  • sú staršie ako 50 rokov.

Oprávnené náklady:

  • osobné náklady vyučujúcich (trénerov);
  • cestovné náklady vyučujúcich a účastníkov;
  • obvyklé prevádzkové náklady ako materiál alebo nástrojové vybavenie určené na vzdelávanie;
  • odpisy strojov a zariadení používaných na účely vzdelávania;
  • prenájom priestorov a vybavenia určeného na vzdelávanie.

Táto podpora sa netýka organizovania konferencií a seminárov, zavádzania manažmentu kvality ISO a vypracúvania stratégií rozvoja ľudských zdrojov.

Maximálna výška príspevku je 2 000 000 Eur na jeden vzdelávací projekt. 

Oprávneným územím je celá Slovenská republika vrátane Bratislavského kraja.