Newsletter - Štátna pomoc a investície: Výskum a inovácie

Zobraziť túto stránku v: English

Operačný program Výskum a inovácie podporuje aktivity zamerané na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a zvýšenie efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Najbližšie výzvy na predkladanie žiadostí v rámci OP Výskum a inovácie majú byť podľa indikatívneho harmonogramu zverejneného na stránke Ministerstva hospodárstva SR vyhlásené v priebehu 3. a 4. kvartálu 2015.

Plánované výzvy sa budú týkať nasledujúcich cieľov:

  • Špecifický cieľ 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
  • Špecifický cieľ 2.2.2: Rast výskumno- vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji
  • Špecifický cieľ 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Oprávnenými žiadateľmi v rámci plánovaných výziev budú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie a združenia fyzických alebo právnických osôb. V prípade špecifického cieľa 3.3.1 budú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie spĺňajúce, definíciu MSP a združenia fyzických alebo právnických osôb.

Jednotlivé výzvy budú otvorené do vyčerpania príslušnej alokácie.