Newsletter - Štátna pomoc a investície: Novelizovaná legislatíva

View this page in: English

Novela zákona č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci  

Novela zavádza automatickú možnosť získania úľavy na dani z príjmu pre veľké investičné projekty v oblasti priemyslu a cestovného ruchu v prípade, ak výška ich oprávnených nákladov presahuje 200 mil. Eur.   

Ak žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie pomoci podľa tohto zákona o investičnej pomoci a podľa ďalších príslušných predpisov a pomoc nepodlieha oznamovacej povinnosti voči Európskej Komisii, ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 15 dní od predloženia žiadosti žiadateľa, vydá rozhodnutie o schválení investičnej pomoci.

V prípade, ak objem pomoci presahuje notifikačnú hranicu, slovenské orgány vydajú rozhodnutie o schválení pomoci až po kladnom rozhodnutí Európskej Komisie.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade projektov, ktoré splnia podmienku minimálnej investície 200 mil. Eur a uchádzajú sa výlučne o investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov, budú môcť využiť zjednodušený schvaľovací postup. 

Účinnosť: 1. máj 2014 

 

Nová úprava pravidiel pre štátnu pomoc od 1. júla 2014   

V nadväznosti za začiatok nového programovacieho obdobia 2014 – 2020 sa menia kľúčové právne predpisy v oblasti štátnej pomoci, ktoré sa dotknú aj slovenskej legislatívy upravujúcej poskytovanie investičnej pomoci, najmä:

  1. Nariadenie Európskej Komisie o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách),
  2. Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020,
  3. Mapa regionálnej pomoci na roky 2014 – 2020,
  4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z.z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky.

Jednou z najvýraznejších zmien je zníženie maximálnych intenzít pomoci:

Región

do 30. júna 2014

od 1. júla 2014

Západné Slovensko

40%

25%

Stredné a východné Slovensko

50%

35%

Nové schválené znenia Nariadenia Európskej Komisie, Usmernení, ako aj ďalších aktuálnych predpisov v oblasti štátnej pomoci, sú k dispozícii na stránke Európskej Komisie: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/horizontal.html

Novelizácia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z.z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky: 

Nariadenie vlády, ktoré by malo byť účinné od 1. júla 2014, bude rozdeľovať Slovensko podľa miery nezamestnanosti do 3 zón, namiesto pôvodných 5 a upraví intenzity pomoci podľa nasledujúcich tabuliek.

  • zóna A - okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 135 % priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike,
  • zóna B - okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 100 %, najviac 135 % priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike,
  • zóna C - okresy s mierou nezamestnanosti najviac 100 % priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike.

Maximálna intenzita investičnej pomoci:

Zóna

Priemyselná výroba

Technologické centrum

Centrum strategických služieb

Cestovný ruch

A

35 %

35 %

35 %

35 %

B

35 %

35 %

35 %

35 %

C

25 %

25 %

25 %

25 %

                                                                                      

Maximálna výška dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok: 

Zóna

Priemyselná výroba

Technologické centrum

Centrum strategických služieb

Cestovný ruch

A

15 %

20 %

0%

15 %

B

10 %

20 %

0%

10 %

C

0%

20 %

0%

0%

 

  Maximálna výška úľavy na dani z príjmu:

Zóna

Priemyselná výroba

Technologické centrum

Centrum strategických služieb

Cestovný ruch

A

35 %

35 %

35 %

35 %

B

35 %

35 %

35 %

35 %

C

25 %

25 %

25 %

25 %

 

Maximálna výška príspevku na jedno nové pracovné miesto:                                                                                    

Zóna

Priemyselná výroba

Technologické centrum

Centrum strategických služieb

Cestovný ruch

A

6 000

8 000

6 000

6 000

B

4 000

8 000

6 000

4 000

C

0

8 000

6 000

0

 

Maximálna hodnota nehnuteľného majetku, ktorý bol nadobudnutý prevodom alebo zámenou za cenu nižšiu ako je všeobecná hodnota majetku:

Zóna

Priemyselná výroba

Technologické centrum

Centrum strategických služieb

Cestovný ruch

A

35 %

35 %

35 %

35 %

B

35 %

35 %

35 %

35 %

C

25 %

25 %

25 %

25 %