Newsletter - Štátna pomoc a investície: Stimuly na filmmovú produkciu

View this page in: English

Novela zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde

Predpokladaná účinnosť: 1. január 2014

Cieľom pripravovanej novely zákona je zatraktívniť Slovensko ako destináciu pre veľké filmové produkcie, ktoré sa budú môcť uchádzať o vrátenie určitého podielu z ich výdavkov. Novelu schválila vláda SR a bola predložená do Národnej rady SR.

Filmové dielo:

Audiovizuálny fond bude poskytovať finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu a tvorbu filmových diel, ako napríklad hraných, dokumentárnych, animovaných kinematografických diel alebo diel pre televízne vysielanie v rozsahu najmenej 70 minút, resp. častí viacdielneho diela pričom priemerný rozsah jednej časti by mal byť  najmenej 40 minút.

Obsah diel, ktoré sa  môžu uchádzať o podporu, musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie, čo sa preukazuje tzv. kultúrnym testom, ktorého vzor tlačiva bude uvedený v prílohe k zákonu alebo koprodukčným štatútom,
  • neschvaľuje násilie, ani ho žiadnou formou nepodporuje, nijako neuráža ľudskú dôstojnosť, ani iným spôsobom neporušuje právny poriadok Slovenskej republiky, a
  • nie je pornografického charakteru.

Žiadateľ o podporu:

Žiadateľom o finančné prostriedky môže byť fyzická osoba -podnikateľ plne spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá je producentom alebo koproducentom filmového projektu, na realizáciu ktorého žiada o finančné prostriedky.

V prípade filmového projektu realizovaného v koprodukcii, žiadateľom o podporu môže byť iba jeden koproducent, ktorý je na tento účel písomne splnomocnený ostatnými koproducentmi.

Registrácia filmového projektu:

Žiadosť o registráciu filmového projektu predkladá  žiadateľ o podporu a jej súčasťou sú:

  • vyplnené tlačivo pre kultúrny test alebo koprodukčný štatút,
  • obsahový a investičný zámer registrovaného projektu, obsahujúci predpokladanú výšku celkového rozpočtu a predpokladanú výšku oprávnených výdavkov, vrátane časového plánu,
  • potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku  vo výške 1 000 Eur.

Rozpočet filmu a oprávnené výdavky:

Celkový plánovaný rozpočet filmového diela nemôže byť nižší ako 2 500 000 Eur, pričom uhradené oprávnené výdavky musia dosiahnuť aspoň 2 000 000 Eur.

Za oprávnené sa budú považovať  výdavky, ktoré priamo súvisia s realizáciou filmového projektu, a ktoré vznikli a boli na území Slovenskej republiky uhradené po vydaní osvedčenia o registrácii tohto filmového projektu, a to:

  • úhrada za tovar alebo službu osobe, ktorá má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá je v Slovenskej republike registrovaná u správcu dane,
  • úhrada odmeny alebo mzdy fyzickej osobe, pokiaľ je takáto odmena alebo mzda zdaňovaná v Slovenskej republike.

Výška podpory:

Finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu budú vyplácané vo forme dotácie vo výške 20% oprávnených výdavkov.