Investičné stimuly

View this page in: English Investičná pomoc predstavuje regionálnu podporu na stimulovanie investícií do znevýhodnených regiónov a na tvorbu nových pracovných miest v Slovenskej republike. Prijímateľmi tejto pomoci môžu byť fyzické a právnické osoby oprávnené podnikať na území Slovenskej republiky, a ktorých investičné aktivity a projekty spĺňajú podmienky zákona č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o investičnej pomoci“). V jeho zmysle sú podporovanými oblasťami najmä:

Formy investičnej pomoci

Pokiaľ investor spĺňa podmienky na získanie investičnej pomoci v jednotlivých oblastiach, môže sa uchádzať o nasledujúce formy investičnej pomoci:
 • dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku,
 • úľava na dani z príjmu,
 • príspevok na vytvorené nové pracovné miesta,
 • prevod nehnuteľného majetku alebo zámena nehnuteľného majetku za cenu nižšiu, ako je všeobecná hodnota majetku.

Kľúčové služby

 • Identifikácia výhod a možných úskalí investovania na Slovensku.
 • Pomoc pri štruktúrovaní vašej žiadosti tak, aby vám boli poskytnuté stimuly, ktoré najviac vyhovujú vašim požiadavkám, vrátane komplexnej pomoci počas vybavovania žiadosti o štátnu pomoc a investičné stimuly.
 • Posúdenie, či príjemca investičných stimulov spĺňa zákonné požiadavky počas obdobia čerpania štátnej pomoci s cieľom zabezpečiť úplné využitie investičného balíka.
 • Zabezpečenie splnenia podmienok čo sa týka potrebnej dokumentácie.
 • Poradenstvo pri daňovom plánovaní a pri maximalizácii podpory pri investovaní.
Naša asistencia pri rokovaniach ohľadom poskytnutia štátnej pomoci a investičných stimulov zahŕňa:
 • kontakt a stretnutia s lokálnymi inštitúciami, ktoré sú poverené jednotlivými úlohami v schvaľovacom procese štátnej pomoci a investičných stimulov (napr. Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu – SARIO),
 • asistenciu počas Vašich stretnutí s lokálnymi inštitúciami v súvislosti s poskytnutím štátnej pomoci a investičných stimulov.