Zmluvné podmienky

View this page in: English

1. Predmet zmluvy

1.1 PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (so sídlom Námestie 1. Mája 18, 815 32 Bratislava, Slovensko, IČO: 35 739 347), PricewaterhouseCoopers Tax, k.s. (so sídlom Námestie 1. Mája 18, 815 32 Bratislava,  IČO: 35 692 766) a PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátska kancelária (so sídlom Námestie 1. Mája 18, 815 32 Bratislava, Slovensko, IČO: 47 235 772),  („PwC”) poskytne na základe vyplneného a odoslaného registračného formulára Klientovi školenie alebo súbor školení („Kurz“ alebo „Kurzy“), ktorého špecifikácia je uvedená v registračnom formulári („Prihláška“).

1.2 Kurz sa uskutoční v priestoroch PwC na adrese Námestie 1. Mája 18, 815 32 Bratislava, Slovensko („Miesto konania“), prípadne v inom objekte, ktorý PwC zaistí. Klient musí byť informovaný o termínoch všetkých Kurzov vopred.

1.3 Tieto Podmienky a Prihláška spolu tvoria zmluvu o poskytnutí služieb („Zmluva“).

2. Platobné podmienky

Registrácia na Kurzy je záväzná. Faktúra bude Klientovi zaslaná poštou na adresu, ktorú uviedol v Prihláške. Je nutné, aby Klient uhradil fakturovanú čiastku („Odmena“) do 2 týždňov odo dňa vystavenia faktúry. Odmena je stanovená bez DPH.

3.  Zrušenie, ukončenie a zmena účasti na Kurze  

3.1. Zrušenie účasti na Kurze zo strany Klienta

3.1.1. Akékoľvek zrušenie účasti na Kurze musí Klient uskutočniť písomne alebo e-mailom zaslaným PwC. V prípade, že sa Klient písomne odhlási z Kurzu najneskôr 7 (sedem) pracovných dní pred jeho začiatkom, zrušenie účasti je bezplatné a Klientovi nebude za Kurz vystavená faktúra.

3.1.2. Ak sa Klient písomne odhlási z Kurzu najneskôr 2 (dva) pracovné dni pred jeho konaním, má PwC právo vystaviť Klientovi faktúru vo výške 50% z celkovej výšky Odmeny.

3.1.3. Rozhodujúcim dňom pre určenie dňa odhlásenia Klienta z Kurzu je deň doručenia písomného oznámenia Klienta o odhlásení sa z Kurzu spoločnosti PwC.

3.1.4. V ostatných prípadoch má PwC právo vystaviť Klientovi faktúru na Odmenu v plnej  výške a Klient sa zaväzuje Odmenu uhradiť.

3.1.5. V prípade neúčasti na Kurze nemá Klient nárok na refundáciu.

3.2. Zrušenie Kurzu zo strany PwC

3.2.1. V prípade, že dôjde k zrušeniu Kurzu zo strany PwC, je PwC povinné vrátiť Klientovi Odmenu, ktorá bola za zrušený Kurz zaplatená.

3.2.2. PwC môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, že Klient sa dopustil závažného porušenia Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je účinné odo dňa doručenia písomného oznámenia PwC o odstúpení od Zmluvy Klientovi. Za závažné porušenie Zmluvy zo strany Klienta je považované porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia. Klient nemá v tomto prípade právo na vrátenie zaplatenej Odmeny.

3.3. Zmena účasti na Kurze zo strany Klienta

Klient môže kedykoľvek pred zahájením akéhokoľvek Kurzu nahradiť osobu zúčastňujúcu sa tohto Kurzu inou osobu, a to bezo zmeny poplatkov.

3.4. Zmena v obsahovej náplni Kurzu

PwC je oprávnené zaviesť zmeny v obsahovej náplni Kurzov, pokiaľ tieto zmeny neovplyvnia všeobecný cieľ Kurzov. O zmenách v obsahovej náplni Kurzu bude Klient včas informovaný.

4. Ukončenie Zmluvy dohodou

Zmluva môže byť ukončená dohodou Klienta a PwC. V tomto prípade Zmluva zanikne s účinnosťou ku dňu uplynutia lehoty stanovenej v dohode o ukončení.

5. Duševné vlastníctvo

Klient má právo využívať všetky podklady a ďalšie študijné materiály obdržané v priebehu Kurzu výhradne pre svoje osobné a/alebo interné potreby. Klient predovšetkým nesmie zo žiadnych dôvodov poskytovať akékoľvek podklady a/alebo iné študijné materiály akýmkoľvek tretím osobám.

Pokiaľ Klient obdrží akýkoľvek softvér ako súčasť Kurzu na základe tejto Zmluvy (či už spolu s podkladmi alebo samostatne), musia byť všetky podmienky dodania a užitia tohto softvéru dojednané medzi PwC a Klientom v dodatku k tejto Zmluve. Bez uzavretia dodatku nebudú podmienky poskytnutia softvéru považované za dojednané a z poskytnutia takéhoto softvéru Klientovi nebude pre PwC vyplývať žiadna zodpovednosť. Klient nie je oprávnený zhotovovať z Kurzu žiadne iné audiozáznamy alebo videozáznamy než tie, ktoré schválilo PwC.

6. Obmedzenie zodpovednosti

Zodpovednosť PwC za škodu sa v rozsahu povolenom zákonom obmedzuje na čiastku už z Odmeny zaplatenú. PwC nenesie zodpovednosť za akúkoľvek nepriamu škodu alebo ušlý zisk v dôsledku nedbalosti alebo porušenia Zmluvy.

7. Ochrana osobných údajov

V súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov je PwC, povinný získať súhlas Klienta s uchovaním a spracovaním jeho osobných údajov. Touto Zmluvou Klient potvrdzuje, že akékoľvek informácie podané PwC sú pravdivé a úplné, a dáva súhlas s uchovaním a spracovaním svojich osobných údajov. Klient ďalej potvrdzuje, že bol riadne informovaný v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z.. o svojich právach súvisiacich so spracovaním osobných údajov a ďalšími podmienkami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov a spôsobu ich spracovania alebo sprístupnenia. Osobné údaje budú spracovávané PwC za účelom poskytnutia služieb Klientovi podľa tejto Zmluvy a v nevyhnutnom rozsahu. Podrobné informácie o ochrane údajov a súvisiacich právach sú uvedené na http://www.pwc.com/gx/en/site-information/index.jhtml.

8. Rôzne

Klienti, ktorí navštevujú akýkoľvek Kurz, sú povinní poskytnúť údaje o svojej totožnosti a/alebo sa zapísať na recepcii. Neposkytnuté údaje o totožnosti a/alebo neprihlásenie sa na recepcii môže byť dôvodom k odmietnutiu vstupu na Miesto konania.

Vzťahy medzi PwC a Klientom na základe tejto Zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Klient nie je oprávnený postúpiť svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy celkom alebo čiastočne žiadnej tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu PwC. PwC je oprávnené previesť svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy celkom alebo čiastočne na iné spoločnosti skupiny PricewaterhouseCoopers bez súhlasu Klienta.

Žiadne z vyššie uvedených obmedzení sa nedotkne žiadnych práv uvedených v ustanoveniach § 52 – 54 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak ich je možné aplikovať na daného Klienta ako spotrebiteľa.

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Podmienkami a Prihláškou majú prednosť ustanovenia týchto Podmienok.