Ako vám vieme pomôcť?

View this page in: English Forenzný tím spoločnosti PwC má rozsiahle skúsenosti s vyšetrovaním a riadením rizika podvodov, korupcie a iných typov hospodárskej kriminality.

Naša sieť forenzných služieb je najrozsiahlejšia na svete. Zahŕňa 63 štátov a viac ako 1 400 odborníkov. Máme tak rozsiahle skúsenosti s riešením obtiažnych situácií v rôznych odvetviach a jurisdikciách. Náš rýchlo rastúci forenzný tím v strednej a východnej Európe zahŕňa viac než 60 odborníkov, vrátane expertov na účtovníctvo, ekonómiu, či informačné technológie.

Môžeme vám pomôcť:
 • identifikovať riziká podvodov vo vašej spoločnosti a posúdiť možné slabiny vášho súčasného programu boja proti podvodom,
 • posúdiť, ako efektívne sú vo vašom programe zapojené jednotlivé osoby, procesy a technológie v porovnaní s konkurenciou či štandardami vášho odvetvia,
 • odstrániť nedostatky pomocou praktických a na mieru navrhnutých riešení, ktoré vám umožnia identifikovať a monitorovať hlavné rizikové faktory a indikátory a včas o nich informovať,
 • vyhodnotiť pravdepodobnosť a následky spojené s každým potenciálnym aj skutočným prípadom podvodu a zaviesť procesy na sledovanie najdôležitejších prijatých kvalitatívnych i kvantitatívnych opatrení,
 • poskytnúť školenie zamerané na zvýšenie povedomia zamestnancov vašej spoločnosti o podvodoch,
 • sledovať vybrané oddelenia vašej spoločnosti, ktoré vyžadujú dodatočný dohľad prostredníctvom opakovaných kontrol zameraných na zhodnotenie vývoja rizík podvodov,
 • vybudovať efektívnu „obrannú líniu“ zaškolením vašich zamestnancov z prevádzkovej a finančnej oblasti na tému riadenia rizík podvodu.

Naše služby zahŕňajú:

 • Vyšetrovanie
 • Riadenie rizík podvodov
 • Obchodné spory
 • Medzinárodné arbitráže
 • Akvizície a akcionárske spory
 • Forenzné technológie
 • Spory z porušenia práv duševného vlastníctva
 • Zabezpečenie licenčných práv
 • Poistné nároky
 • Ochrana proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti
 • Pomoc pri investičných projektoch
 • Vyšetrovanie pre účely regulácie

Vyšetrovanie hospodárskej kriminality

Naši forenzní experti Vám poskytnú poradenské služby v oblasti spätného získavania stratených aktív a hodnôt finančnej i nefinančnej povahy. Náš skúsený tím uskutočňuje vyšetrovania podozrenia z podvodu, zisťovanie informácií dotazovaním či analýzou dokumentov, účtovných podkladov a verejne dostupných informačných zdrojov. Naši forenzní špecialisti so zameraním sa na informačné technológie pripravujú komplexné analýzy dát a vyhľadávajú potrebné údaje prostredníctvom výpočtových metód. Kľúčovým faktorom úspechu pri rýchlom procese vyšetrovania podvodu je dôkladná a štruktúrovaná analýza pozadia podvodu. Zdokumentovanie podvodu pre následné právne úkony je zároveň základom pre nastavenie nových kontrolných mechanizmov a postupov v spoločnostiach, s cieľom prevencie podvodov v budúcnosti.  

Riadenie rizika podvodu a prevencia podvodu

Forenzný tím PwC Vám pomôže vytvoriť v spoločnosti kontrolné prostredie, ktoré zvýši možnosť odhalenia podvodov a zároveň minimalizuje možnosť ich výskytu. Naši špecialisti majú skúsenosti v poskytovaní poradenstva klientom v oblasti:
 • identifikácie rizika podvodu
 • identifikácie slabých miest v interných kontrolných mechanizmoch, ktoré vystavujú spoločnosť riziku podvodu
 • vykonávania ozdravných opatrení v rámci interných kontrol, za účelom minimalizácie potenciálnych rizík podvodov
 • tvorby špecifických programov zameraných proti podvodom podľa potrieb klienta a odvetvia jeho pôsobnosti
Spoločnosti sa nachádzajú pod vzrastajúcim tlakom legislatívnych zmien. V tejto oblasti pomáhame klientom zosúladiť svoje aktivity s legislatívou zameranou:
 • proti praniu špinavých peňazí a
 • na boj proti korupcii.
Taktiež ponúkame služby zamerané na posúdenie kvality kontrol a navrhovanie programov v rámci dodržiavania príslušnej legislatívy.  

Obchodné spory / akvizičné spory a spory vlastníkov

Praktické uplatňovanie zmluvných ustanovení, plnenie obchodných vzťahov vyplývajúcich z podpísaných obchodných zmlúv môže viesť k rozdielnej interpretácii zmlúv zmluvnými stranami. Prostredníctvom našich expertov disponujúcich znalosťami v požadovanom odvetví, znalcov, finančných expertov ako aj poistných matematikov Vám môžeme poradiť pri Vašich obchodných a ekonomických sporoch. Naši účtovníci, vyšetrovatelia, finanční experti, ekonómovia a inžinieri vedia získať, analyzovať a interpretovať obsiahle dáta a predložia Vám komplexné finančné a technické zistenia v zrozumiteľnej podobe.  

Medzinárodné arbitráže

Spolu so vzrastajúcim počtom medzinárodných transakcií a ich zložitosťou sa arbitráže stávajú stále častejším spôsobom riešenia sporov. V tejto oblasti Vám môžeme poskytnúť služby týkajúce sa znaleckého vyšetrovania dôsledkov sporov, porušenia zmlúv či stavebných kontraktov, akvizičných sporov a uplatnenia nárokov vyplývajúcich z investičných projektov.  

Licenčný manažment

Naša celosvetová integrovaná sieť profesionálov v oblasti licenčného manažmentu pomáha spoločnostiam optimalizovať ich výnosy, využiť a ochrániť ich duševný majetok. Pri analýze prijatých platieb za patenty sme zistili, že v 90% prípadov došlo k podhodnoteniu výnosov z dôvodu ľudského zavinenia, účtovným chybám alebo nedorozumeniu ohľadne príslušných zmlúv. Tieto zistenia viedli ku spätnému získaniu významných čiastok pre našich klientov.