Daňové poradenstvo pre právnické osoby

 

Daň z príjmov právnických osôb

Pre akcionárov či spoločníkov je rozhodujúce znižovanie nákladov a riadenie rizík. V tomto procese Vám dokážeme pomôcť formou poradenstva vo všetkých daňových otázkach týkajúcich sa zdaňovania právnických osôb. Patrí sem poradenstvo pri štruktúrovaní investícií na Slovensku a pri podávaní žiadosti o investičné stimuly. Vykonávame hĺbkový daňový audit (due diligence), kontrolu transferového oceňovania transakcií medzi závislými osobami ako aj interné daňové kontroly. Môžeme Vám poskytnúť poradenstvo aj pri reštrukturalizácii spoločností, najmä pri ich transformáciách po akvizícii.

Služby v oblasti zdaňovania právnických osôb

Najdôležitejšie služby

 • Príprava a podávanie daňových priznaní
 • Preskúmanie dodržiavania daňových predpisov a administratívnych postupov
 • Pomoc pri rokovaniach so slovenskými daňovými úradmi; pomoc pri kontrolách  daňových úradov

Finančné služby a služby v oblasti treasury

Najdôležitejšie služby

 • Poradenstvo v oblasti riadenia financií a treasury, vrátane cash-pool štruktúr
 • Strategické daňové plánovanie za účelom zníženia daňových rizík vo vzťahu k finančným nákladom
 • Analýza daňových vplyvov z investovania do cenných papierov a iných nástrojov
 • Analýza daňových vplyvov zabezpečovacích transakcií (hedging)
 • Poradenstvo ohľadom správneho daňového a účtovného ošetrenia kurzových ziskov a kurzových strát
 • Navrhovanie daňovo efektívnej kapitálovej štruktúry
 • Poradenstvo pri lízingu

Daňové plánovanie a daňová reštrukturalizácia

Najdôležitejšie služby

 • Poradenstvo v oblasti vypracúvania a implementácie slovenských a medzinárodných stratégií daňového plánovania a optimalizácie
 • Poradenstvo a pomoc pri reštrukturalizáciách
 • Poradenstvo v oblasti aplikácie a interpretácie medzinárodnej daňovej legislatívy
 • Komplexné posúdenie jestvujúcich zmlúv a iných dohôd z hľadiska ich daňovej účinnosti/efektívnosti
 • Poradenstvo týkajúce sa efektívnych daňových stratégií v oblasti licencií, software a iných druhov duševného vlastníctva

 

Kontaktujte nás

Christiana Serugová
Partner, líder daňového oddelenia
Tel: +421 2 59350 614
E-mail

Rastislava Krajčovičová
Direktor
Tel: +421 2 59350 616
E-mail

Radoslav Krátky
Direktor
Tel: +421 2 59350 569
E-mail

Dagmar Haklová
Direktor
Tel: +421 2 59350 619
E-mail

Sledujte nás